1. Åtgärdsprogram för akvatiska arter och naturtyper som vi har ansvar för.

 2. Publicerad: 7 september 2016

  Åtgärdsprogram (ÅGP) är viktiga verktyg för att rädda ett urval hotade arter och deras livsmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna de akvatiska åtgärdsprogrammen, och för att uppdatera programlistan.

 3. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Skaftslamkrypa ( Elatine hexandra ) är en vattenväxt som beskrivits i Sverige sedan 1839, men som lokalt dött ut på grund av försämrad vattenkvalitet. Den är nu en art som indikerar värdefulla sötvattensmiljöer.

 4. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Flytsvalting ( Luronium natans ) är en rödlistad vattenväxt som behöver fria vattenytor. Den klarar sig dåligt när marker växer igen och den måste konkurrera med andra arter som vattenpilört och blåsstarr.

 5. Publicerad: 2 november 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  I Sverige finns troligen över hälften av världens alla kända lokaler med ävjepilört ( Persicaria foliosa ). Här har den försvunnit från många lokaler, och klassas nu som nära Nära hotad i den svenska rödlistan 2015.

 6. Publicerad: 2 november 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Murgrönsmöja ( Ranunculus hederaceus ) är känslig för kalla vintrar, och är i Sverige på gränsen till sin nordliga utbredning inom Europa. Den finns enbart på ett fåtal lokaler i Halland och är en utrotningshotad art.

 7. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Nästan hela världspopulationen av jämtlandsmaskros ( Taraxacum crocodes ) finns i mellersta Sverige. Den var förr tämligen allmän men är nu rödlistad och omfattas av ett åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus.

 8. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 13 september 2017

  Tjockskalig målarmussla ( Unio crassus ) är en av våra svenska stormusslor. Den har försvunnit från flera av sina tidigare kända lokaler och är starkt hotad enligt den svenska rödlistan 2015.

 9. Publicerad: 27 juni 2016 Uppdaterad: 14 juni 2018

  Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Ålgräsängar är idag en hotad naturtyp som omfattas av ett åtgärdsprogram.

 10. Publicerad: 15 december 2016 Uppdaterad: 13 april 2017

  Vimma och id är två av våra största mörtfiskar. De är ändå relativt okända för många, och det saknas kunskap om deras fullständiga livscykler. Ett nytt åtgärdsprogram sammanfattar vad som behövs för att bevara arterna i Sverige.