1. Publicerad: 31 mars 2014 Uppdaterad: 13 mars 2020

    Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

  2. Publicerad: 26 januari 2015 Uppdaterad: 27 juni 2019

    Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

  3. Publicerad: 25 januari 2016

    Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.