Sökresultat

 • Publikation (254)
 • Mer än ett år sedan (254)
 • Anslag (6)
 • Arter med åtgärdsprogram (14)
 • Badvatten (4)
 • Bidrag (2)
 • Visa fler
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (6)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskar (45)
 • Fiskevård (9)
 • Forskning (4)
 • Fredade arter (4)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (20)
 • Främmande arter (8)
 • Försurning (2)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (4)
 • Handbok (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (7)
 • Havsförvaltning (3)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (5)
 • Kalkning (6)
 • Kattegatt (12)
 • Klimat (2)
 • Marin kartering (2)
 • Marina däggdjur (6)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (6)
 • Miljöövervakning (44)
 • Programområde Kust och Hav (13)
 • Programområde Sötvatten (3)
 • Publikation (236)
 • Rapport (96)
 • Regeringsuppdrag (22)
 • Regler (3)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (10)
 • Skagerrak (11)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (13)
 • Små avlopp (12)
 • Sötvatten (6)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (7)
 • Vattenförvaltning (25)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (3)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (34)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (24)
 • Årsredovisning (6)
 • Åtgärdsprogram (4)
 • Östersjön (20)
 • Övergödning (6)

 • Publikationer (254)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Publikation: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2016

Användning av anslag 1:12 under 2016

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: Grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet

Grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet

Den här vägledningen är framtagen med avsikt att vara ett stöd när vattenmyndigheter och länsstyrelser tillämpar begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder.

Publikation: Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Publikation: Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten

Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Publikation: Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition

Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. Studien innebar fiske efter fisk och skaldjur under 2016 och 2017 i närheten av dessa vrak och analyser av fångsten.

Publikation: Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och mikroskopi

Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och mikroskopi

En jämförelse av molekylärbiologisk metodik och mikroskopi.

Publikation: Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

En jämförelsestudie mellan pump och trål.

Publikation: Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete

Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.