Sökresultat

 • Senaste månaden (144)
 • Algblomning (2)
 • Anslag (5)
 • Anställning (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Badvatten (7)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (6)
 • Dricksvatten (1)
 • Fiskar (2)
 • Forskning (4)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (7)
 • Föreskrift (3)
 • Grundvatten (2)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (2)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (5)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Kvoter (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (36)
 • Organisation (5)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (5)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (8)
 • Regler (4)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (2)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (6)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (3)
 • Växter (2)
 • Yrkesfiske (8)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (11)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (19)
 • Badvatten (7)
 • Miljöhot (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (5)
 • Vägledningar (16)
 • Föreskrifter (3)
 • Samordningsområden (8)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (34)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (8)
 • Vårt uppdrag (7)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Organisation (2)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (1)
 • Publikationer (5)
 • Bibliotek (1)
 • Kalendarium (3)

 • Art (13)
 • Dokument (34)
 • Faktasida (72)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Nyhet (9)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (2)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (42)
 • Senaste året (144)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)

Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon.

Faktasida: FN:s havskonferens

FN:s havskonferens

Portugal och Kenya står värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. HaV ska hjälpa till med analyser och underlag inför konferensen.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

Publikation: Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 

Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige 

Rapporten är en kunskapssammanställning om odlingstekniker och dess belastning/påverkan på miljön utifrån naturvetenskapliga aspekter och publicerade data.

Faktasida: Tillstånds- respektive anmälningspliktigt

Tillstånds- respektive anmälningspliktigt

Tillståndsplikt gäller för att inrätta avloppsanordning med vattentoalett eller ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning, eller för att inrätta avloppsanordning utan vattentoalett som omfattas av tillståndskrav i lokala hälsoskyddsföreskrifter. Med ”inrätta avloppsanordning” jämställs åtgärder på befintliga anläggningar som innebär att reningstekniken byts eller lokaliseringen ändras. Anmälningsplikt gäller för att anlägga andra avloppsanläggningar än sådana med vattentoalett, samt för att ändra anläggningar som avses i § 13 FMH om ändringen kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning. Underhåll är vare sig anmälnings- eller tillståndspliktigt. Med underhåll avses bland annat utbyte av förslitningsdelar (till exempel pumpar och T-rör) samt byte av slamavskiljare eller sluten tank om den placeras på samma plats som enligt tidigare tillstånd.

Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Faktasida: Internationella dagen för biologisk mångfald

Internationella dagen för biologisk mångfald

Idag den 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald. Temat i år är "Our solutions are in nature".

Nyhet: Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

Nyhet: Corona-anpassad träff i Enköping

Corona-anpassad träff i Enköping

Samordnarna i Norra Östersjöns vattendistrikt (NÖVD) har inte kunnat träffas som planerat på grund av corona. Men i förra veckan var det äntligen dags, en corona-anpassad träff i Enköping.

Faktasida om arter: Tumlare

Tumlare

Tumlare är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. I Östersjön finns en helt egen population tumlare som nu är akut hotad.