Sökresultat

 • Vägledningar (360)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Bidrag (1)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (9)
 • Visa fler
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskevård (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (1)
 • Gis (3)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (3)
 • Kalkning (2)
 • Lagstiftning (2)
 • Miljökvalitetsnormer (11)
 • Miljöövervakning (73)
 • Muddring (6)
 • Programområde Kust och Hav (33)
 • Programområde Sötvatten (38)
 • Publikation (1)
 • Rapport (76)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (144)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (11)
 • Tillsynsvägledning (18)
 • Undersökningstyper (70)
 • Vattenbruk (6)
 • Vattenförvaltning (21)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (20)
 • Vägledning (37)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Dokument (80)
 • Faktasida (212)
 • Nyhet (8)
 • Vanlig fråga (60)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste månaden (57)
 • Senaste året (227)
 • Mer än ett år sedan (133)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Övergripande frågor

Övergripande frågor

Övergripande frågor kring prövning av små avloppsanläggningar.

Faktasida: Granskning

Granskning

Sammanfattning Sökanden är skyldig att ta fram underlaget för ansökan/anmälan. Miljöförvaltningen är skyldig att skaffa sig tillräckligt med kunskap om förhållandena på platsen där anläggningen ska placeras för att kunna avgöra om inlämnat underlag är tillräckligt och tillförlitligt.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer vid prövning och tillsyn

Vi vänder oss till tillsyns- och prövningsmyndigheter med syfte att underlätta tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbalken.

Faktasida: Grundvatten

Grundvatten

Här kan du ta del av vår vägledning om tillsyn avseende skydd av grundvatten. Det finns även annan vägledning och information om grundvatten men som inte är tillsynsvägledning. Se mer om detta under relaterad information.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Dokument: Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Rapporten beskriver vad som krävs för att kunna använda bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Vanlig fråga: Är det lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatteninstallationer och låg vattenförbrukning?

Är det lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatteninstallationer och låg vattenförbrukning?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Är det lämpligt att villkora vattenanvändningen i tillståndet om fastigheten har enkla vatteninstallationer och låg vattenförbrukning? Det är inte lämpligt att villkora

Vanlig fråga: Om en fastighet ägs av flera personer, vem ska få miljösanktionsavgift?

Om en fastighet ägs av flera personer, vem ska få miljösanktionsavgift?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Om en fastighet ägs av flera personer, vem ska få miljösanktionsavgift? Förutsättningen är att en avloppsanläggning har anlagts på en fastighet utan att det finns tillstånd och det

Vanlig fråga: Ska åtalsanmälan göras trots att miljösanktionsavgift har beslutats?

Ska åtalsanmälan göras trots att miljösanktionsavgift har beslutats?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Ska åtalsanmälan göras trots att miljösanktionsavgift har beslutats? Miljöförvaltningen är skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av

Vanlig fråga: Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Är det anmälningsplikt för torra toalettlösningar, enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd? Nej, inte enligt 13 § FMH men det kan vara anmälnings- eller