Sökresultat

 • Vårt uppdrag (101)
 • Senaste året (101)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (3)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Regler (1)
 • Remiss (18)
 • Rutin (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (7)
 • Yttrande (8)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (52)
 • Remisser (20)
 • Yttranden (8)
 • Pressrum (7)

 • Faktasida (25)
 • Regeringsuppdrag (50)
 • Remiss (18)
 • Yttrande (8)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (8)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här hittar du en beskrivning av hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet, eventuella kända tillgänglighetsproblem. Du kan också rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Faktasida: Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas (2020)

Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och föhindra olagligt fiske.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Vision och värdeord

Vision och värdeord

Havs- och vattenmyndigheten arbetar efter tre vägledande värdeord och en gemensam vision.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Nationell plan för omprövning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Faktasida: Revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)

Revidera förvaltningsplanen för gråsäl samt föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att revidera förvaltningsplanen för gråsäl och genomföra en vetenskapligutvärdering av effekterna av en eventuell beståndsreglerade jakt på gråsäl ur ett ekosystemperspektiv samt att föreslå åtgärder för att skydda bestånden av torsk

Faktasida: Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)

Vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att vidareutveckla de föreslagna indikatorerna till maritima strategin till ett slutgiltigt upplägg samt att påbörja användningen av dem.

Faktasida: Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2)

Yttrande över förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2)

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fått möjlighet att kommentera ett förslag till ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket.

Faktasida: Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)

Stöd för FN:s havskonferens i Lissabon (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon.

Faktasida: Yttrande över betänkandet SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning

Yttrande över betänkandet SOU 2019:66 En utvecklad vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker utredningens övergripande förslag. En god förvaltning av våra vattenresurser¹ är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett hållbart samhälle.