1. Publicerad: 14 december 2015 Uppdaterad: 27 februari 2020

  Många vattenfåror är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet avleds via vattenkraftverken i stället för i de ursprungliga vattenfårorna. Rapporten är en kunskapssammanställning om vilka värden som är möjliga att återskapa om vattenflöden säkerställs i de ursprungliga fårorna.

 2. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.

 3. Publicerad: 30 oktober 2013

  Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

 4. Publicerad: 30 oktober 2013

  Underlag för arbetet med att ta fram vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått för bland annat vattenkraftsanläggningar i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan.

 5. Publicerad: 30 oktober 2013

  Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.