1. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 2. Publicerad: 2 december 2019

  Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

 3. Publicerad: 14 juni 2018

  Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

 4. Publicerad: 21 december 2018

  Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017

 5. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 6. Publicerad: 25 maj 2016

  Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.

 7. Publicerad: 31 maj 2016

  I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer som bör ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt.

 8. Publicerad: 2 december 2015

  Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

 9. Publicerad: 3 oktober 2016

  Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll.

 10. Publicerad: 14 januari 2015

  Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag enligt regleringsbrevet 2014.