1. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 2. Publicerad: 27 december 2018 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

 3. Publicerad: 17 september 2014 Uppdaterad: 6 april 2016

  Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

 4. Publicerad: 27 februari 2018

  Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

 5. Publicerad: 25 maj 2016

  Efter fördjupade analyser, först av Länsstyrelsen i Skåne län 2011 och sedan av Havs- och vattenmyndigheten under 2013 fick HaV ytterligare ett regeringsuppdrag. Det bedömdes att det fanns ett behov av att vidare undersöka kopplingen mellan fiskhälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten, något som tidigare inte har täckts av regional och nationell övervakning. Denna delrapport utgör redovisning av hittills erhållna resultat från miljöövervakningen i Hanöbukten, inom programmet, fram till 2016.

 6. Publicerad: 9 april 2015 Uppdaterad: 25 januari 2016

  Sommaren 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

 7. Publicerad: 11 september 2014 Uppdaterad: 26 februari 2018

  Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

 8. Publicerad: 9 januari 2018 Uppdaterad: 1 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.

 9. Publicerad: 12 januari 2016 Uppdaterad: 11 maj 2016

  Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.