Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

Sammanfattning

Både yrkesfiskare och en intresserad allmänhet har under flera år bekymrat rapporterat om problem de observerat i Hanöbukten. Det har rört sig om så pass allvarliga saker som exempelvis sårskadad fisk, sjunkande fiskbestånd och syrebrist i bottenvattnet. Dessa observationer togs på största allvar och ledde till flera utredningar. Redan 2013 publicerade Havs- och vattenmyndigheten en undersökning av miljön i Hanöbukten, dock utan att kunna peka ut några avgörande orsaker till de problem som rapporterats. Som en följd av de tidigare utredningarna gav regeringen, 2014, Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utföra en treårig undersökning av eventuella samband mellan miljögifter, fiskhälsa och fiskbestånd i Hanöbukten.

Den här rapporten sammanfattar resultaten och slutsatserna från undersökningar i Västra Hanöbukten utförda under 2015-2017 med syfte att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa, samt orsakerna till uppkomsten av sårskadad fisk i området. Därtill presenteras resultaten från provfisken utförda i syfte att kartlägga bestånden av kustfisk i området.

Följande fyra frågeställningar besvaras:

  • Vilka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa har framkommit?
  • Vilka orsaker till uppkomst av sårskadad fisk har dokumenterats?
  • Vilka resultat har kartläggningen av kustfiskbestånd, miljöfarliga ämnen respektive fiskhälsa lett till?
  • Vilka slutsatser kan dras gällande vilka arter och storleksklasser som påverkas mest av miljöfarliga ämnen?
Publicerad: 2018-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion