1. Publicerad: 7 februari 2014 Uppdaterad: 20 februari 2014

  Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelserna.

 2. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

 3. Faktabladet innehåller tekniska beskrivningar av små avloppsanläggningar. Naturvårdsverket gav år 1987 ut allmänna råd för små avloppsanläggningar. Råden innehöll tekniska beskrivningar och rekommendationer om de typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk som var aktuella då råden skrevs. I oktober 2002 drog Naturvårdsverket in dessa råd, men det tekniska innehållet gäller fortfarande och nypublicerades som faktablad 2003.

 4. Faktablad 2 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 5. Faktablad 3 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 6. Faktablad 4 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 7. Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 8. Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

 9. Faktablad 1 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6. För dimensionering av slamavskiljare, infiltrationsanläggning eller markbädd fungerar de aktuella faktabladen fortfarande, men innan man väljer metod ska man vara medveten om att det finns många andra sorters lösningar för avloppsbehandling.

 10. Faktablad 5 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.