Sökresultat

 • Miljöövervakning (10)
 • Östersjön (10)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (6)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Kattegatt (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (8)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Skagerrak (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (8)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (8)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (6)
 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Variability and Trends of Phytoplankton in the Baltic Sea and Kattegat-Skagerrak

Rapporten syftar till att beskriva resultat från analys av tidsserier från marina miljöövervakningsprogram i Sverige med avseende på växtplankton.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Publikation: God havsmiljö 2020 – Del 3

God havsmiljö 2020 – Del 3

Den tredje delen i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. I delrapporten har vi tagit fram övervakningsprogram som ska ge underlag för bedömning av miljöstatus.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Kvädöfjärden

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Kvädöfjärden

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Kvädöfjärden har nu rapporterats för åren 1988–2014.

Publikation: Utvärdering av bottenfaunakluster längs svenska ostkusten

Utvärdering av bottenfaunakluster längs svenska ostkusten

Syftet med rapporten är att analysera bottenfaunadata för att undersöka om det finns behov av en omdimensionering av bottenfaunaprogrammet i kust och utsjö inom områdena Bottenviken, Bottenhavet, Norra och mellersta Östersjön, samt Södra Östersjön utsjö.

Publikation: Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Torhamn

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Torhamn

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Torhamn har nu rapporterats för åren 2002–2014.

Publikation: FINFO 2005:13 Samordnad kustfiskövervakning i Östersjön - övervakningsstrategi

FINFO 2005:13 Samordnad kustfiskövervakning i Östersjön - övervakningsstrategi

Kustfiskprojektet är ett specialprojekt inom den nationella miljöövervakningen och har finansierats av Naturvårdsverket, Fiskeriverket samt länsstyrelserna.

Publikation: FINFO 2004:7 Samordnat program för övervakning av kustfisk i Bottniska viken och Stockholms skärgård

FINFO 2004:7 Samordnat program för övervakning av kustfisk i Bottniska viken och Stockholms skärgård

Här har utvärderingen skett utifrån de indikatorer som HELCOM MONAS under våren 2004 föreslagit som relevanta indikatorer baserade på kustfisk. Indikatorerna har delats in i fisksamhällsnivå, populationsnivå samt individnivå och i denna rapport presenteras ett flertal exempel på indikatorer från respektive grupp.

Publikation: FINFO 2003:5 Strategi för ett samordnat nationellt/regionalt övervakningsprogram för kustfisk i Bottniska viken

FINFO 2003:5 Strategi för ett samordnat nationellt/regionalt övervakningsprogram för kustfisk i Bottniska viken

Övervakning av kustfiskbestånd har tidigare främst varit inriktad mot att bedöma förändringar i för fisket viktiga arter och årsklasser och i mindre utsträckning mot att bedöma förändringar relaterade till biologisk mångfald.

Sidansvarig: Webbredaktionen