Sökresultat

  • Fiskevård (2)
  • Restaurering (2)
  • Faktasida (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Bidrag (2)
  • Vattenkraft (1)
  • Visa fler

  • Miljöhot (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Remibar

Remibar

Vägtrummor och dammar kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur från att röra sig fritt längs med vattendrag. Remibar är ett projekt med målet att åtgärda detta, som medfinansiär har Havs- och vattenmyndigheten bidragit med cirka 7 miljoner kronor. Projektet omfattar fem vattensystem där vandringshinder har lokaliserats, tre i Norrbotten och två i Västerbotten.

Faktasida: Triple lakes

Triple lakes

Lockesjön, Näkten och Revsundssjön är tre näringsfattiga sjöar i Jämtland. De ligger i ett område där omfattande delar av vattendragen är påverkade av timmerflottning och kraftutvinning. Triple lakes syftar till att återställa skadade miljöer och minska pågående miljöpåverkan. HaV medfinansierar projektet med cirka nio miljoner kronor.