Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.


Åtgärderna beskrivs i både text och bild, till exempel hur man skapar fiskvägar och anlägger lekområden. Men handboken beskriver också grundläggande förhållanden i och kring vatten.

Om publikationen

Merparten av Sveriges vattendrag har utifrån ekologisk synvinkel påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Inom arbetet med delmål 2, miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, pågår dock ett arbete med att återställa sådana vattendrag som skadats men alltjämt hyser höga naturvärden.

Syftet med denna manual är att stimulera till, och ge rekommendationer om arbetssätt och metoder vid ekologisk restaurering av vattendrag enligt miljömålet. Men innehållet kan med fördel även nyttjas inom andra områden, exempelvis vattenförvaltningen.

Manualen som utarbetats på gemensamt uppdrag av Naturvårdsverket och Fiskeriverket har en bred målgrupp och vänder sig såväl till lokala utförare av åtgärder, exempelvis fiskevårdsföreningar, som till kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter.

Manualen har i huvudsak författats av Erik Degerman, Fiskeriverket, vilken med assistans från Henrik Schreiber, Naturvårdsverket även lett projektet med framtagandet. Till projektet har även knutits en bred referensgrupp med representanter från länsstyrelser, berörda centrala myndigheter och intresseorganisationer.

För text och faktagranskning samt diskussioner har Tobias Haag, Länsstyrelsen i Jönköpings län samt ett stort antal personer (se Erkännanden) bistått. Thomas Nydén har stått för samtliga illustrationer.

Till alla som medverkat i arbetet riktas ett stort tack. Den ekologiska grundsyn och strävan efter naturliga och varaktiga åtgärder som genomsyrar manualen utgör Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets generella syn på arbetssättet vid restaurering.

För specifika fakta svarar författaren för respektive avsnitt. I och med att fler restaureringsprojekt iscensätts och följs upp kommer kunskapen om effekter och metoder att förbättras. Manualen planeras därför att uppdateras kontinuerligt allteftersom ny kunskap förvärvas.

Såväl denna första versionen som kommande uppdateringar kan laddas ned i pdf-format på Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets hemsidor. Manualen utgör ingen policy för verkens syn på hur och i vilken omfattning restaurering ska utföras. Istället ska den ses som en kunskapskälla med rekommendationer för att åstadkomma lyckade restaureringsåtgärder.

Eftersom manualen är mycket omfattande har den inte remitterats i sin helhet. Om ni vid läsning upptäcker felaktiga eller opassande formuleringar är vi mycket tacksamma om ni framför dessa synpunkter så vi inför kommande versioner kan åtgärda eventuella brister.