Hitta på sidan

Bedömningsmetoder för orimliga kostnader

Rapport som presenterar och diskuterar kortfattat CBA och MCA, samt olika sätt att värdera ekosystemtjänster och andra svårvärderade nyttor och kostnader i monetära enheter.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

I den här HaV rapporten ges en introduktion till de två metoder som är vanligast i litteraturen för att avväga kostnader och nyttor förknippade med miljöåtgärder respektive samhällsnyttiga verksamheter såsom vattenkraft: Kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analysis, CBA) och multikriterieanalys (multi-criteria analysis, MCA). I rapporten finns även en beskrivning av den så kallade Leipzig-modellen.

Att bedöma orimliga kostnader är en viktig del av att avgöra om det finns skäl att tillämpa undantag för miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst. Bedömningarna kräver god förståelse för såväl kostnader som nyttor. För att underlätta för arbetet och som stöd för tillämpningen av HVMFS 2019:25 och medföljande vägledning har Havs- och vattenmyndigheten låtit ta fram denna uppdragsrapport.

Studiens syfte har varit att utveckla en metod för att mäta förändring av betalningsförmåga för att ge underlag för att bedöma orimliga kostnader enligt 4 kap. 9 och 10 §§ vattenförvaltningsförordningen.

Rapporten har skrivits av Tore Söderqvist, Anthesis AB. och granskats av utredare och verksjurister på Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 2022-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion