Hitta på sidan

Statusklassificering av hydrologisk regim

Vägledningen förtydligar Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt när miljökvalitetsnormer ska beslutas enligt vattenförvaltningsförordningen. Havs- och vattenmyndigheten har med stöd av SMHI därför tagit fram den här vägledningen för att underlätta vid klassificering av ekologisk status med avseende på hydrologisk regim. Vägledningen förtydligar Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Denna vägledning beskriver även SMHI:s tillvägagångssätt vid klassificering av ytvattenstatus med avseende på hydrologisk regim enligt HVMFS 2019:25.

Vägledningen riktar sig främst till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att klassificera ekologisk status med avseende på hydrologisk regim i landets ytvattenförekomster.

Vägledningen beskriver vissa av de metoder och bedömningar som kan behöva göras på en mer teknisk nivå.

Publicerad: 2022-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion