Uppföljning av infauna i naturtyp blottade ler- och sandbottnar

En pilotstudie i Västerhavet och Öresund

Del 3: Övervakningsprogram

Omslag till rapport.

Sammanfattning

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en pilotstudie med syfte att dels följa upp infauna i naturtypen blottade ler- och sandbottnar (1140) inom Västerhavet och Öresund i enlighet med gällande undersökningstyp och dels utvärdera förslag till undersökningstypen: Blottade ler- och sandbottnar (1140). Insamling av data utfördes under sensommar och tidig höst.

Under studien påträffades totalt 47 arter med ett medelantal på 5 arter per lokal. Av de påträffade arterna utgjorde 5 typiska arter för naturtypen och 2 arter karaktärsarter. Totalt förekom karaktärs- och typiska arter på 43 av 50 lokaler. Det förekom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan lokaler som innefattas av områdesskydd det vill säga skyddade och de som ej innefattas av områdesskydd, ej skyddade lokaler i vare sig abundans, artantal eller biomassa. Variationen mellan lokaler var dock hög vilket även bidrog till en låg precision i studien, där enbart artantal uppnådde eftersträvad precision på provtagningen.

Genom brist på signifikanta skillnader mellan skyddade och ej skyddade områden ifrågasätter utföraren vikten av att dela upp slumpningen mellan dessa områden, detta då det sänker antalet replikat och därmed den statistiska styrkan i jämförelsen. För att minska variationen kan det istället vara av intresse att jämföra mellan exponerade och skyddade områden.

Utvärderingen av undersökningstypen för blottade ler- och sandbottnar visade på vissa brister i definitionen av den del av naturtypen som skall undersökas. Tydliga och relevanta avgränsningar bör definieras baserat på tillgänglighet för insamling och exponering av blottad botten. Även en definition av tillåten förekomst av sten inom ett område efterfrågas, som i denna studie applicerades definitionen 30 %.

Publicerad: 2017-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion