Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Om rapporten

Vi har tillsammans med Naturvårdsverket ett gemensamt ansvar för vägledning avseende prövningen av användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Vi har därför valt att utarbeta en gemensam vägledning för prövningen. Vägledningen innehåller:

  1. en beskrivning av regelverket och myndigheternas ansvarsfördelning
  2. råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan
  3. förslag på utformning av beslut
  4. lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning.

Innehållet ersätter två rapporter som upphörde att gälla den 1 november 2015:

  1. Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 2997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde
  2. i relevanta delar Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.
Publicerad: 2016-05-02
Sidansvarig: Webbredaktion