Manual för uppföljning av marina
miljöer i skyddade områden

Syftet med denna manual är att beskriva länsstyrelsernas del av uppföljningsarbetets gång och tillhandahålla en verktygslåda av metoder för uppföljning av områdesvisa målindikatorer kopplade till marina naturtyper.

Om manualen

Manualen är indelad i sex kapitel. Det första ger en översikt över arbetet med uppföljning av marina miljöer i skyddade områden och behandlar bl.a. syften och ansvarsförhållanden.

Kapitel 2 behandlar planeringsfasen av uppföljningsverksamheten och de förberedelser som behövs innan insamling av uppföljningsdata genomförs, bl.a. dimensionering av stickprovets storlek, definitioner av områdesspecifika tröskelnivåer, samt uppgifter som är viktiga vid upphandling av uppföljning.

I kapitel 3 redovisas vilka metoder som kan tillämpas i uppföljningssammanhang. I manualen indikeras också de fall där metoder saknar tillräckligt utförliga och tillgängliga metodbeskrivningar. Det kan, som för t.ex. fjärranalyser, röra sig om nya metoder, men
det finns också exempel på vanligt använda undersökningsmetoder (t.ex. undersökningar med bergskrapor och epibentiska slädar) som saknar en stringent metodbeskrivning.

Kapitel 4 behandlar rapportering och utvärdering av data, samt utökad vägledning gällande statistiska aspekter.

Termer och begrepp behandlas i kapitel 5. Det kan vara lämpligt
att läsa om centrala begrepp som målindikator, bevarandemål och gynnsamt tillstånd innan man läser denna manual. Typiska arter och lämpliga uppföljningsmetoder för dessa återfinns i bilaga 1.

Syfte med uppföljning i skyddade områden

Huvudsyftena med uppföljning av skyddade områden är:

  • att säkerställa att områdesskyddets syfte och bevarandemål uppnås,
  • att få kännedom om brister och orsaker till eventuell dålig status för att kunna fatta beslut om åtgärder och prioriteringar,
  • att kvalitetssäkra skötseln av området,
  • att få kunskap om olika skötselåtgärders effekter på naturtyper och arter vilket på sikt kan leda till förbättring av val av skötselmetoder eller åtgärder,
  • att kunna ange bevarandestatus för naturtyper och arter i skyddade områden på nationell nivå och för vissa aspekter även på regional nivå samt
  • att kunna ge svar på vilket bidrag de skyddade områdena ger till gynnsam bevarandestatus för naturtyper och arter i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och 2 och därmed ligga till grund för Sveriges rapportering enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet.
Publicerad: 2012-03-16
Sidansvarig: Webbredaktion