Åtgärdsprogram för tumlare 2008 - 2013

Åtgärdsprogrammet för bevarande av tumlare (Phocoena phocoena) är ett vägledande men inte bindande aktionsprogram framtaget av Naturvårdsverket och Fiskeriverket.

Omslag till rapport. Illustration.

Åtgärdsprogrammet presenterar Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets syn på vilka åtgärder som behöver genomföras för tumlare. Havs- och vattenmyndigheten fick ansvar för det här och flera andra akvatiska åtgärdsprogram då myndigheten bildades 2011.

Nytt åtgärdsprogram för 2021-2025

Åtgärdsprogrammet för 2021-2025 innehåller en kunskapsöversikt och presentation av mål och angelägna åtgärder för att förbättra bevarandestatusen för samtliga tumlarpopulationer i Sverige. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2021−2025.