Utlysning av medel till projekt mot övergödning i vattenmiljön

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för kunskapshöjande insatser avseende internbelastning av fosfor i sjöar och kustvatten samt återcirkulering av näringsämnen, till exempel blå fånggrödor.

Övergödning är ett stort problem i svenska vatten

Övergödning är ett stort problem i svenska vatten, främst på grund av långvarigt förhöjd näringstillförsel från landbaserade källor. Lokalt kan läckage av fosfor från sediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning, vara en betydande påverkanskälla . Omfattningen av internbelastning i regional och nationell skala är dock till stora delar okänd och flera av de föreslagna motåtgärderna är fortfarande på försöksstadiet.

Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stimulera kunskapshöjande insatser. Det kan till exempel gälla kartläggning, uppföljning av åtgärders kostnadseffektivitet och teknikutveckling inom området. Utlysningen inkluderar även återcirkulering av näringsämnen (både kväve och fosfor) till land, till exempel blå fånggrödor såsom musslor och alger, reduktionsfiske, upptag av sediment och liknande.

Förutsättningar för utlysningen:

Medel kan sökas för insatser som vilar på vetenskaplig grund och bidrar till:

  • att kartlägga internbelastningens omfattning i regional (vattendistrikt) och nationell skala
  • ökad förståelse för internbelastningsprocesser och dess effekter i vattenmiljön
  • åtgärdsutveckling för att minska läckage av fosfor från sediment i insjöar och kustvatten
  • uppföljning och utvärdering av insatser för att minska läckage av fosfor från sediment i insjöar och kustvatten
  • åtgärdsutveckling för återcirkulering av näringsämnen från vatten till land
  • uppföljning och utvärdering av insatser för återcirkulering av näringsämnen
  • optimering av olika kombinationer av åtgärder

Sökanden ska redovisa att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Därför bör ett lärosäte eller forskningsinstitut vara med som partner och garant för detta. Den vetenskapliga förankringen ska framgå av ansökan och redovisas i slutredovisningen.

Utlysningen riktar sig till universitet och högskolor, ideella intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser.

Bidrag kan inte ges till enskilda näringsidkare eller organisationer som drivs i bolagsform.

Medel kan sökas för projekt som löper över en period av ett till tre år med start 2018. Ansökningar för större, gärna fleråriga projekt är särskilt välkomna. För 2018 finns 6 miljoner kronor att söka för nya projekt. Högst 18 miljoner kronor kan delas ut totalt 2018-2020.

2018 års utlysning – ansök senast 18 maj.

Här hittar du blankett för ansökan. Word, 55 kB.

Här hittar du anvisning för hur du fyller i blanketten. Word, 44 kB.

Lämna in ett digitalt underlag

Skicka in din ansökan via mejl senast den 18 maj 2018. Ange ”Ansökan avseende Utlysning av medel till kunskapshöjande projekt för insatser mot övergödning i vattenmiljön”, dnr 1376-18 i ämnesraden.

Observera att du bara får skicka ett projekt per mejl. Söker du för flera projekt får du mejla flera gånger.

Ansökningar som lämnas in omfattas inte av sekretess, om inget annat beslutas i varje enskilt ärende.

De projekt som bäst uppfyller målen får finansiering

Vi kommer att ge finansiering till de projekt som vi anser kunna uppfylla utlysningens respektive mål bäst. Annan medfinansiering samt samverkan med andra aktörer premieras. Medfinansiering får inte ske genom annan finansiering från 1:11-anslaget.

Slutföra och slutrapportera projekt som fått bidrag

De ettåriga projekt som får bidrag ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2018. Slutrapporten för ettåriga projektet ska vara inlämnad till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 april 2019. För ettåriga projekt skall även en lägesrapport innehållandes uppgifter om förbrukade medel inkomma senast 15 februari 2019. För fleråriga projekt gäller även att en delrapport ska skickas in senast den 15 februari varje projektår. När projektet sedan avslutas ska det även slutrapporteras senast 31 mars året efter projektets avslut.

Vi lämnar besked om ditt projekt har beviljats medel eller inte under juni månad 2018.

Publicerad: 2018-04-06
Uppdaterad: 2018-04-27
Sidansvarig: Webbredaktion