Utlysning av bidrag för att förebygga sälangrepp

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten utlyser bidrag från viltskadeanslaget till länsstyrelsen. Bidrag ges till förebyggande arbete för att minska sälskador på kustnära fiskebestånd.

Exempel på projekt:

 • Åtgärder som hindrar sälar från att nå viktiga lekvikar för kustlekande fisk
 • Inköp av sälskrämmor

Förutom att projekten bidrar till arbetet med ÅPH46 inom den Marina strategin för Nordsjön och Östersjön bidrar även åtgärderna till arbetet med miljökvalitetsmålen; Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Bidrag kan endast sökas av länsstyrelsen och avsatta medel är cirka 2,7 miljoner kronor. Observera att bidrag inte kan sökas för utveckling av sälsäkra fiskeredskap.

Villkor för bidrag

Länsstyrelsen ges nu möjlighet att inkomma med intresseanmälan i form av en projektansökan från viltskadeanslaget (1:7) avseende förebyggande åtgärder mot skada av säl på kustnära fiskebestånd.

Villkor:

 • För att motverka att avsatta medel koncentreras till några få kustområden kan varje län inkomma med högst tre projektansökningar. HaV ser helst att länen genomför projekten tillsammans med en extern part, exempelvis kommuner, universitet, andra län, icke vinstdrivande organisationer, eller liknande.
 • För att möjliggöra uppföljning och utvärdering av den förväntade miljönyttan/effekten är det önskvärt att medlen används till ett begränsat antal större men väl avgränsade åtgärder än till flera mer utspridda projektåtgärder.
 • Ersättning ges för direkta projektkostnader med undantag av personalkostnader.
 • Åtgärden ska genomföras i sin helhet under verksamhetsåret 2022. Uppföljning och effektmätning ska anpassas till projektets åtgärder och i vissa fall kan effekten behöva följas upp vid senare tillfälle. Detta ska i så fall framgå av projektansökan.

Beslut om bidrag

Ansökan ska skickas till HaV som bedömer och prioriterar inkomna ansökningar tillsammans med utvalda representanter från länen (sälskadegruppen). I arbetet med prioriteringarna kommer även synpunkter från program sälar och fiske att inhämtas.

HaV beslutar om projektbidrag och utbetalar beviljat belopp direkt till berörd länsstyrelse.

Ansökan

Ansökan skickas både som post och som e-post till Havs- och vattenmyndigheten.

 1. Fyll i ansökningsblanketten Excel, 76.1 kB. och spara dokumentet med projektets namn.
 2. Spara eventuella bilagor med projektets namn och bilagenummer.
 3. Skicka ansökningsblanketten (som excelfil) tillsammans med bilagorna till havochvatten@havochvatten.se. Ange följande ärendemening i e-postmeddelandet: Ansökan om bidrag från viltskadeanslaget + projektets namn.
 4. Skriv även ut ansökningsblankett och bilagor. Posta till: Havs- och vattenmyndigheten
  Fiskeriuppföljningsenheten
  Box 11 930
  404 39 Göteborg
Publicerad: 2022-04-04
Sidansvarig: Webbredaktion