Bidrag för nationellt insamlings- och återvinningssystem för uttjänta fiskeredskap

Hitta på sidan

Kommuner ges nu möjlighet att söka medel från anslag 1:4 inom sanering och återställning av förorenade områden för att nationellt samla in uttjänta fiskeredskap på land och återvinna dessa i linje med omställningen till en cirkulär och giftfri ekonomi.

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel, 12 000 000 kronor fördelat på

 • 4 000 000 kronor år 2022,
 • 4 000 000 kronor 2023 och
 • 4 000 000 kronor år 2024.

Målet med dessa medel är att nationellt samla in uttjänta fiskeredskap på land och sortera fiskeredskapen för att möjliggöra återvinning enligt avfallshierarkin. Det nationella insamlings- och återvinningssystemet för fiskeredskap ska bidra till omställningen till en mer cirkulär ekonomi och giftfri ekonomi genom att bland annat stötta projektet Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast och omställning för kommande producentansvar för fiskeredskap av plast.

Utlysningen riktar sig till kommuner som kan erbjuda nationell insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap.

Villkor och urvalskriterier

Villkor som Hav ställer för att kunna erhålla stöd

 1. Utförare ska erbjuda ett kostnadsfritt nationellt insamlingssystem för uttjänta fiskeredskap.
 2. Utförare ska visa en plan för planerade insamlings- och uppsamlingsställen.
 3. Utförare ska erbjuda återvinning av fiskeredskapen enligt avfallshierarkin med undantag från att deponi inte får användas och endast i undantagsfall energiåtervinning, dvs förbränning.
 4. Utförare ska kunna visa hur projektet bidrar till omställningen till en mer cirkulär ekonomi för fiskeredskap.
 5. Ansökan ska vara för hela den aktuella bidragsperioden, inte mindre än 2 000 000 kronor per år och inte mindre än 6 000 000 kronor för hela projekttiden.

Urvalskriterier för projektansökan

 1. Utförarna bör kunna visa på erfarenhet och kunskaper av att tidigare samlat in och återvunnit fiskeredskap.
 2. Utförarna bör kunna uppskatta hur stor mängd(ton) som man planerar att kunna samla in och återvinna under projekttiden.
 3. Utförarna bör kunna vissa att insamling och återvinning sker på ett kostnadseffektivt- och på ett innovativt sätt.

Projektet är flerårigt med start under 2022 och sträcker sig till den 30 november 2024.

HaV bedömer ansökningarna och prioriterar projektförslagen utifrån hur väl de uppfyller villkoren ovan. Vidare så bedöms även kvaliteten på övriga punkter i ansökningsblanketten.

Ansökan


Ansökan ska inkomma till HaV senast den 3 juni 2022.

Skicka din ansökan via e-post till: havochvatten@havochvatten.se

Preliminär beslutsperiod: 21 dagar

Blankett

Följande ärendemening ska anges i e-postmeddelandet:

Ansökan om bidrag ur anslag 1:4 inom sanering och återställning av förorenade områden för att nationellt samla in uttjänta fiskeredskap återvinna dessa i linje med omställningen till en cirkulär och giftfri ekonomi (ange namnet på projektet enligt ansökan och dnr 1560-2022).

Frågor

Frågor kring ansökan skickas till: utlysning.fiskeredskap@havochvatten.se 

Publicerad: 2022-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion