Gjuteriets strand

Gjuteriets strand är en badplats i Ystads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är belägen ca 1,5 km väster om Ystads hamn. Det är en ca 500 m lång sandstrand med inslag av klappersten. Stranden avgränsas norrut av en gång- och cykelväg innan Västerleden tar vid. Grillplats finns i östra delen av badplatsen. Frälsarkrans och soptunnor är utplacerade längs med stranden. I övrigt finns ingen service i anslutning till badplatsen. Emellanåt kommer svallvågor in som bildas av färjetrafiken mellan Ystad och Bornholm. Utanför badplatsen är sträckan väster om reningsverket fram till Lilleskog utpekat som hundbad.

Kontakta Ystads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommunen@ystad.seTel: 0411-577160

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-21
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16.3 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:001.80.08.7Vindriktning 131grader
23:002.00.08.6Vindriktning 130grader
2:002.30.09.1Vindriktning 129grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i västra delen av Ystads tätort och består av en ca 500 meter lång sandstrand med lite småsten i vattenbrynet. Badvattnet tillhör vattenförekomsten Östra sydkustens kustvatten som sträcker sig från Smygehuk till Sandhammaren. Bottensedimenten utgörs till största del av grus och sand. Badplatsen avgränsas norrut av en gång- och cykelväg innan Västerleden tar vid. Mellan strand och GC-väg breder sandrör, strandråg och vresros ut sig på sina ställen. Tre dagvattenledningar, varav ett också utgör nödutlopp för en avloppspumpstation, mynnar ut inom eller i anslutning till badplatsen. Ystads kommunala reningsverk ligger ca 500 väster om badplatsen. Strax väster om badplatsen finns ett område med markföroreningar, vilka hörrör från en gammal deponi/avstjälpningsplats. Emellanåt kommer svallvågor in som bildas av färjetrafiken mellan Ystad och Bornholm.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Dagvatten- och nödutlopp

  Ett dagvattenutlopp som också utgör nödutlopp för en pumpstation för avloppsvatten. Detta mynnar i östra kanten av badplatsen. Nödutloppet används i händelse av t.ex. strömavbrott i pumpstationen.

  Föroreningens frekvens

  Dagvatten riskerar alltid att innehålla föroreningar såsom bakterier. Utsläpp sker i samband med regn. Nödutloppet för pumpstationen används mycket sällan.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Bräddning i reningsverket är borttaget och inte aktuellt längre. Vid bräddning på ledningsnätet finns idag möjlighet att gå ut på kommunens hemsida och få ut informationen i radion. Informationen bör även läggas upp på Badplatsen.se under Information till badande.

   Ansvarig utförare: Ystad Kommun

 2. 2. Dagvattenutlopp 1

  Dagvattenledning kommer upp ur sanden på stranden och mynnar några meter ut i vattnet.

  Föroreningens frekvens

  Dagvatten riskerar alltid att innehålla föroreningar såsom bakterier. Utsläpp sker i samband med regn.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Dagvattenutlopp 1 bör utredas ytterligare med avseende på avrinningsområde, ledningar och ansvarsförhållanden. Slangen bör grävas ned.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

 3. 3. Dagvattenutlopp 2

  Dagvatten mynnar under stranden med lokal erosion av sand som följd.

  Föroreningens frekvens

  Dagvatten riskerar alltid att innehålla föroreningar såsom bakterier. Utsläpp sker i samband med regn.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Dagvattenutlopp 2 bör åtgärdas så att utsläppspunkten flyttas för att minska risken för badande.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun.

 4. 4. Bräddutlopp

  En bräddledning mynnar ca 300 m väster om reningsverket. Reningsverket har under 2015-2016 genomgått omfattande renovering, idag breddas endast vid längre strömavbrott.

  Föroreningens frekvens

  Endast vid längre strömavbrott.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 5. 5. Reningsverkets utlopp

  Kommunens avloppsreningsverk ligger ca 500 m väster om Bongs badplats. Reningsverkets utlopp mynnar i havet ca 800 m sydväst om reningsverket.

  Föroreningens frekvens

  Utsläpp av renat avloppsvatten sker kontinuerligt. Ev. spridning till badplatsen beror på strömmarnas riktning.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Reningsverket har under 2015-2016 genomgått omfattande renovering och utbyggnad vilket ökat kapaciteten. Tidigare bräddutlopp öster om reningsverket är borttaget.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

 6. 6. Gammal avstjälpningsplats

  Strax väster om badplatsen finns ett område som historiskt använts som avfallsdeponi/avstjälpningsplats. Miljötekniska markundersökningar har påvisat föroreningar i form av bl.a. tungmetaller och PAH:er. Inga föroreningar har påträffats i prover från stranden, dock i slänten ner mot stranden väster om badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Risken att besökande på badplatsen skulle utsättas för hälsorisker kopplade till det förorenade området har bedömts som liten. Risken att området skulle utgöra en källa till bakterier i badvattnet bedöms som liten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Täckning av den nedlagda deponin är klart och utfört enligt Swecos rekommendationer.

   Ansvarig utförare: Ystads kommun

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov.
Senast uppdaterad: 2020-06-25
Uppdaterad av: WSP Sverige AB
Nästa uppdatering: 2024-06-16

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareYstads kommun, SamhällsbyggnadAdress 271 80 YstadBesöks­adressNya Rådhuset, Österportstorg, YstadTelefon0411-57 70 00E-postkommunen@ystad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetYstad-Österlenregionens miljöförbundAdress Östra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaBesöks­adressÖstra Utfartsvägen 2, 273 36 TomelillaTelefon0417-57 35 00 E-postexp@ystadosterlenmiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.ystad.seTelefon0411-577160E-postkommunen@ystad.se