Hjälmaren, Katrinelund

Hjälmaren, Katrinelund är en badplats i Örebro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Hjälmaren, Flatviken, nordost om Stora Mellösa, i Örebro kommun. Badet som är relativt långgrunt har sandbotten, sandstrand, bryggor och omges av stora gräsytor. Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

Kontakta Örebro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: 211000@orebro.seTel: 019-211000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 12 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:00-0.60.05.3Vindriktning 68grader
11:00-0.60.05.2Vindriktning 70grader
14:00-0.00.16.6Vindriktning 53grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Katrinelund ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas Storhjälmaren. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet fick 2015 bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskilda avlopp

  Inom två kilometer från badplatsen finns ca 180 adresser, flera av dessa är hus av enklare standard men permanenta bostäder med vattentoalett förekommer också. Miljökontoret har endast uppgifter om ett fåtal av fastigheternas vattenanvändning och om eventuell avloppsanordnings utformning. Risk finns att fastigheter i närheten av badplatsen släpper ut orenat spillvatten, vilket kan påverka vattenkvaliteten. Risken för påverkan är störst från permanenta hushåll med installerad vattentoalett. Utspädningseffekten bedöms dock vara stor med tanke på sjöns storlek och utformning.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Gemensam avloppsanläggning

  Ett minireningsverk som försörjer det planlagda området är placerat ca 150 meter öster om badplatsen. Efter minireningsverket leds spillvattnet till en större singelbädd som mynnar i Hjälmaren. Utsläppet sker drygt 500 meter från badplatsen. Reningsverket omfattas av tillsyn av Miljökontoret och bakteriologiska prover tas kontinuerligt för att säkerställa att reningen fungerar tillfredsställande.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Djurspillning

  De ytor som omger badplatsen attraherar fåglar. Spillning kan vid regn sköljas ut i vattnet och då orsaka förorening. Platsen är dock inte känd för att vara en större samlingsplats för fågel.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid avvikande från bedömningen utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2020-05-25
Uppdaterad av: Lisa Jensen, på uppdrag av Fritid och Turism
Nästa uppdatering: Vid avvikande från bedömningen utmärkt kvalitet

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFritidsnämndenAdress Box 32 500, 701 35 ÖrebroBesöks­adressÖstra Bangatan 7 ATelefon019 21 10 00 (kundtjänst)E-postfritidsnamnden@orebro.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress Box 32300, 701 35 ÖrebroBesöks­adressÖstra Bangatan 7 ATelefon019 21 10 00 (kundtjänst)E-postmiljokontoret@orebro.se
Övrigt
Hemsidawww.orebro.seTelefon019-211000E-post211000@orebro.se