Hampetorp, Hjälmaren

Hampetorp, Hjälmaren är en badplats i Örebro kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Södra Hjälmarstranden, nära Hampetorps båthamn och camping, i Örebro kommun. Badet som är relativt långgrunt har sandbotten, sandstrand, bryggor och omges av stora gräsytor. Badplatsen klassas som ett EU-bad då den har fler än 200 badande per dag.

Kontakta Örebro kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: 211000@orebro.seTel: 019-211000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:00-0.00.13.5Vindriktning 115grader
15:00-0.30.13.8Vindriktning 108grader
18:00-0.50.03.8Vindriktning 107grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Hampetorp ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas Storhjälmaren. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattnet har de senaste tre åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Djurspillning

  Djurspillning, De ytor som omger badplatsen attraherar fåglar. Spillning kan vid regn sköljas ut i vattnet och orsaka förorening. Marken vid badplatsen består av sand vilket minskar risken för att förorening når vattnet genom ytavrinning. Platsen är inte känd för att vara en större samlingsplats för fågel.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Utsläpp av dagvatten

  Ca. 100 meter öster om badplatsen mynnar ett dagvattenutlopp. Utloppet avvattnar totalt ca. 0,5 km2 som framförallt utgörs av bostadsområde och skogsmark. Dagvatten av denna typ innehåller sällan höga bakteriehalter.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. bräddavlopp spillvatten

  Bräddavlopp spillvatten. 400 meter öster om badplatsen, på andra sidan om en större udde, mynnar ett bräddavlopp för en spillvattenpump. Tekniska förvaltningen ansvarar för pumpen. Pumpen har under åren 2011-2015 bräddat vid tre tillfällen, totalt 16 timmar. Pumpen är försedd med larm och manuell tillsyn utförs enligt schema. Risken att förorening når badplatsen vid bräddning bedöms vara liten med tanke på dess placering.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 4. 4. Småbåtshamn

  Väster om badplatsen finns en småbåtshamn. Hamnen har plats för ungefär 220 båtar, det saknas permanenta gästplatser. De flesta båtar, ca. 90 %, är av enkel standard för kortare turer. I hamnen finns sedan 2015 en mottagningsstation för toalettavfall, belägen vid en särskilt utmärkt bryggplats. En eventuell förorening inom hamnområdet bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid badplatsen i någon större utsträckning med tanke på dess utformning och läge.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid avvikande från bedömningen utmärkt kvalitet.
Senast uppdaterad: 2020-06-15
Uppdaterad av: Lisa Jensen, på uppdrag av Fritid och Turism
Nästa uppdatering: Vid avvikande från bedömningen utmärkt kvalitet

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareFritidsnämndenAdress Box 32500, 701 35 ÖrebroBesöks­adressÖstra Bangatan 7 ATelefon019 21 10 00 (Servicecenter)E-postfritidsnamnden@orebro.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljönämndenAdress Box 33200, 701 35 ÖrebroBesöks­adressÖstra Bangatan 7 ATelefon019 21 10 00 (Servicecenter)E-postmiljokontoret@orebro.se
Övrigt
Hemsidawww.orebro.seTelefon019-211000E-post211000@orebro.se