Klagshamns badplats

Klagshamns badplats är en badplats i Malmö stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplats består av en ca 250m lång sandstrand med inslag av blandad växtlighet. Badet är relativt grunt och stranden delvis brant sluttande. Bryggorna ramar in en del av badplatsen.

Kontakta Malmö stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: malmostad@malmo.seTel: 040-34 10 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:001.70.05.0Vindriktning 107grader
0:002.10.05.8Vindriktning 114grader
3:001.80.05.7Vindriktning 110grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Klagshamn badplats är belägen ute på Klagshamns udde strax söder om Bunkeflo. Badplatsen har en ca 250 meter lång sandstrand med bryggor i den västra delen. Toaletter, kiosk och parkeringsplatser finns i anslutning till badstranden. Badvattnet har varit av bra kvalitet under de senaste åren.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Utsläppsflöde från Klagshamns reningsverk

  Strax öster om Klagshamns badplats ligger Klagshamns Avloppsreningsverk. Det är dimensionerat för 90000 P.E men ca 70000 personer är anknutna till detta. Om orenat avloppsvatten från reningsverket kommer ut i havet skulle detta troligtvis leda till en tillfällig övergödning närmast utsläppskällan med syrebrist och bottendöd som följd. Badvattenkvaliteten skulle troligtvis också försämras med avseende på bakterier och parasiter med magsjuka och andra obehag som följd. Försämringen skulle dock vara temporär då det dels är strömt i sundet men även då ett utsläpp förmodligen skulle vara kortvarigt. Risken för ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten bedöms som låg. Vid hög belastning kan en bräddning inträffa, detta pumpas då ut i Öresund ca 3 km från land. (www.vasyd.se) Så långt ut från land bör inte det utsläppta vattnet påverka den kustnära badvattenkvaliteten. Ett utsläpp av orenat avloppsvatten från Sjölunda Avloppsreningsverk skulle inte påverka Klagshamns badplats.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Småbåtshamnen

  Eventuella utsläpp från den närliggande småbåtshamnen bedöms inte påverka badvattenkvaliteten på badplatsen. 2014 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium.

  Föroreningens frekvens

  Kontinuerligt under båtsäsongen.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Kvaliteten på vattnet har varit så pass bra att inga åtgärder föreslås.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Åtgärd utförd senast: 2020-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Informationstavla uppsatt i anslutning till badet med information om badvattenkvalitet, kontaktperson mm. Denna ska uppdateras regelbundet under badsäsong.

   Ansvarig utförare: Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret

   Datum utfört: 2020-12-31

 3. 3. Oljeutsläpp Lillgrundsrännan

  Öresund är ett vältrafikerat sund, med allt från stora fraktfartyg till mindre fritidsbåtar. Risken för en fartygsolycka är relativt låg men om ett större fartyg skulle haverera kan det få ödesdigra konsekvenser för växt- och djurliv och badvattenkvaliteten.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Då badvattnet bedömts vara av god kvalitet ska badvattenprofilen uppdateras vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2022-10-28
Uppdaterad av: Jesper Hallberg, Malmö Stad, Fastighets- och gatukontoret
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareMalmö Stad, Fastighets- och gatukontoretAdress Malmö Stad, 205 80 MalmöBesöks­adressStadshuset, August Palms Plats 1, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMalmö Stad, MiljöförvaltningenAdress Malmö Stad 205 80 MalmöBesöks­adressBergsgatan 17, MalmöTelefon040-34 10 00E-postmiljo@malmo.se
Övrigt
Hemsidawww.malmo.seTelefon040-34 10 00E-postmalmostad@malmo.se