Hamnhusen, T-bryggan

Hamnhusen, T-bryggan är en badplats i Lomma kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-06-08.

Avrådan hel säsongvattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Det är en liten badstrand på ett par hundra meter belägen söder om Höje ås mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Centralt placerat på badplatsen ligger den ca 50 meter långa bryggan vilken är utformad med ramper för handikappsbad. I anslutning till badet finns ett bostadsområde med tillhörande större grönområde och dammar.

Kontakta Lomma kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@lomma.seTel: 040-6411000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-06
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-09-04Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-08-28Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-23Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-21Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:001.50.33.5Vindriktning 121grader
9:001.80.25.7Vindriktning 91grader
12:003.20.21.4Vindriktning 101grader

Dagens vattentemperatur: 2.3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hamnhusen, T-bryggan är registrerat som ett s.k. EU-bad och ligger söder om Höje å:s mynning intill Lommas småbåtshamn/gästhamn. Höje ås avrinningsområde berör totalt sju kommuner och en stor del av dagvattnet i Lomma tätort avvattnas mot Höje å. Badet består av en liten sandstrand med en ca 50 meter lång brygga. Vattnet är långgrunt och har det senaste året fått bedömningen bra kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. I anslutning till badet finns ett större grönområde och dammar. Badplatsen är belägen i Lommabukten som har klassificeringen måttlig ekologisk status. Söder om badplatsen finns det marina naturreservatet Strandhusens revlar som bland annat huserar ett område med blottade sandrevlar som har stor betydelse för kust- och sjöfågellivet. Områdets ålgräsängar utgör värdefulla marina biotoper som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur. Många sjöfåglar födosöker bland ålgräsängarna. Även marina däggdjur såsom den hotade tumlaren förekommer i området.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Höje å

  Höje å har sitt utlopp strax norr om badplatsen. Höje ås avrinningsområde består till stor del av jordbruksbygd. En stor del av Lunds kommuns och Lomma tätorts dagvatten rinner ut i ån och hela avrinningsområdet berör totalt sju kommuner. Källby avloppsreningsverk och Staffanstorps reningsverk har även utlopp i Höje å.

  Föroreningens frekvens

  Provtagningar visar att bakteriehalten i Höje å ofta är hög under sommaren. Vid ogynnsamma väderförhållanden, såsom västlig vind och stora mängder regn i kombination med dålig vattenomsättning kan T-bryggan påverkas negativt.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Samverkan med Lunds kommun, Höje å Vattenråd och VA Syd

   Ansvarig utförare: Miljö- och byggavdelningen

   Åtgärd utförd senast: 2022-09-30

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: En gång om året för att komplettera med eventuella förändringar.
Senast uppdaterad: 2022-05-18
Uppdaterad av: Sara Abelin
Nästa uppdatering: Uppdatering vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsavdelningenAdress Teknik- och fastighetsavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressKommunhuset, Hamngatan 3Telefon040-641 1162E-postkatarina.loveborn@lomma.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggavdelningenAdress Miljö- och byggavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressHamngatan 3Telefon040-641 12 81E-postsara.abelin@lomma.se
Övrigt
Hemsidawww.lomma.seTelefon040-6411000E-postinfo@lomma.se