Sörvik

Sörvik är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i havet vid Åsa, Kungsbacka kommun. I anslutning till badplatsen ligger Åsa camping. Det har bedömts att det kan vara 1600-3200 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en bukt med sandbotten. På nordöstra sidan finns en ca 250 m lång sandstrand med berg på båda sidor. Badet är långgrunt. Badplatsen ligger längst in i Kuggaviken och stranden är mjukt rundad och öppen vilket gör att tång blåser in och blir liggande på stranden. Åsa camping rensar stranden från tång vid behov.

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-18
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-11Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:00-3.50.04.6Vindriktning 98grader
23:00-3.60.04.5Vindriktning 95grader
2:00-3.70.04.8Vindriktning 88grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Sörvik är en havsbukt belägen i Åsa i Hallands län med ca 250 m lång sandstrand. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Vändelsöarkipelagen, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Sörvik är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dikesföretag

  Det finns två dikningsföretag som mynnar ut i Vita sand. Varav den ena går ut i dagvattenutloppet på stranden.

  Föroreningens frekvens

  Större risk vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 2. 2. Dagvattensystem

  Bakterier som sköljs med dagvattnet vid regnväder/skyfall från föroreningskällor uppströms. Till exempel enskilda avlopp, VA-föreningar, jordbruk, nedskräpning, felkopplade spillvattenledningar inom verksamhetsområde. Dagvattenutloppet är på stranden.

  Föroreningens frekvens

  Större risk vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Kommunen har ett pågående arbete med en ny detaljplan där dagvatten ingår. Arbete pågår med en dagvattenplan för kommunen.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2023-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Kommunen har gjort en större utredning för att spåra felkopplingar, dvs spillvatten som var påkopplade dagvatten, i området Åsa. Arbetet är klart.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2015-12-31

  2. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 3. 3. Bräddning från pumpstationer

  Tre pumpstationer finns i området, varav en skulle kunna påverka badvattenkvaliteten vid en bräddning då bräddavloppet går till dagvattenledningen som mynnar på stranden.

  Föroreningens frekvens

  Större risk för bräddning vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år. Risk finns också vid ett eventuellt haveri. Ingen bräddning har skett kring tidpunkten för provtagning i augusti 2021.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Arbete pågår med att flytta bräddpunkter där det går vilket innebär att vi gör en systematisk genomgång av våra pumpstationer för att där det är möjligt flytta bräddningar till bättre punkter tidigare i kedjan av pumpstationer. Fokus är dels badplatser och dels miljöer som är känsliga av andra anledningar. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras i tid för badsäsongen 2022.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2022-06-21

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 4. 4. Kungsbackaån

  Kommunen utför regelbundna provtagningar från Kungsbackaån. 2021-07-21 visar mätdata från provtagningar i tre olika punkter, en punkt före centrala Kungsbacka, en punkt efter centrala Kungsbacka men före reningsverkets utsläppspunkt och en punkt efter reningsverkets utsläppspunkt, på höga halter koliforma bakterier.

  Föroreningens frekvens

  Kungsbackaån flödar ut i fjorden och badplats Sörvik ligger med ett längre avstånd från källan. Alla tre punkter har fått mer än 24200 MPN/100 ml av koliforma bakterier. Sannolikheten att sådant händer är sällsynt.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 5. 5. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-06-05
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se