Balsby badplats

Balsby badplats är en badplats i Kristianstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen består av en öppen gräsyta som sträcker sig ned mot en liten sandstrand. P-platser 50 st, hkp-parkering, avstånd till strand 50 m, toalett, sopsortering, brygga.

Kontakta Kristianstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@kristianstad.seTel: 044-13 50 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtBlom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:001.30.02.9Vindriktning 93grader
9:002.20.65.1Vindriktning 102grader
12:003.00.33.6Vindriktning 72grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Balsbybadet är beläget cirka 4 km norr om Kristianstad i den sydöstra delen av Råbelövsjön. Sjön är drygt 6 kvadratkilometer stor, tillhör Helgeåns avrinningsområde och är eutrof (näringsrik), med tidvis förekommande algblomning. Undervattensvegetationen innehåller flera skyddsvärda arter av nate, särv och kransalger. En minskning av näringstillförseln, som till stor del beror på jordbruket och enskilda avlopp, är en viktig del i arbetet för att öka den ekologiska statusen i sjön och därmed också minska risken för algblomning. Balsbybadet utgör en del av ytvattenförekomsten Råbelövsjön rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Balsbybadet samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Balsbybadet har de senaste tre åren fått bedömningen "utmärkt kvalitet" vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG. Enskilda avlopp som har Råbelövsjön som recipient finns, samt spillning från sjöfåglar kan förekomma inom området men föroreningsrisken anses vara liten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Dagvattenledning norr

  Dagvattenledning mynnar ut i sjön, ca 150 m norr om badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Utmynning vattendrag

  Närmsta vattendrag mynnar ut 570 meter väster om badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Dagvattenledning söder

  Dagvattenledning mynnar ut i sjön, ca 250 m söder om badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Badvattnet har bedömts som utmärkt och profilen bör därför uppdateras vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Uppdaterad av: VA-Teknik & Vattenvård
Nästa uppdatering: 2019-03-30

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningenAdress 291 80 KristianstadBesöks­adressRådhus Skåne, Västra Storgatan 12Telefon044 - 13 50 00E-postfritid@kristianstad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenAdress 291 80 KristianstadBesöks­adressRådhus Skåne, Västra Storgatan 12Telefon044 - 13 50 00E-postkommun@kristianstad.se
Övrigt
Hemsidawww.kristianstad.se/badplatserTelefon044-13 50 00E-postkommun@kristianstad.se