Vänern S Bottenviken

Vänern S Bottenviken är en badplats i Karlstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Bottenviken ligger utanför Väse i Karlstads kommun. Badplatsen har en 3 meter bred och 25 meter lång sandstrand med stora gräsytor. Badplatsen är långgrund.

Kontakta Karlstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@karlstad.seTel: 054-5400000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-10
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt med an­märk­ning
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-20Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-5.70.01.9Vindriktning 9grader
9:00-5.30.02.4Vindriktning 330grader
12:00-13.20.01.2Vindriktning 7grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Bottenvikens badplats ligger i närheten av Väse, tre mil öster om Karlstad. Badplatsen har en långgrund sandstrand med inslag av klippor. Här finns också stora gräsytor för lek och picknick. Vid badplatsen finns dass, omklädningsrum och soptunnor. Badvattnet har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77EG

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Fågelspillning

  Under sommaren 2023 togs flera prover där resultatet var sämre än tjänligt. Detta tros bero på större mängder fågelspillning som kunde noteras vid badplatsen under de tillfällen provtagning genomfördes.

  Föroreningens frekvens

  Prov med dåliga resultat bedöms vara ett nytt fenomen för Södra Bottenviken. Anledningen tros baserat på 2023 års provtagning bero på fågelspillning. Det har noterats en högre grad av prov med resultatet tjänligt med anmärkning i år än tidigare år, även vid badplatser där proven historiskt haft en hög andel tjänliga resultat. Då badsäsongen präglades av många regndagar misstänks detta vara anledningen och att fågelspillning i högre grad sköljdes, via avrinning, ned till badplatsen.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från Utmärkt kvalitet.
Senast uppdaterad: 2017-03-20
Uppdaterad av: Miljöförvaltningen
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressMiljöförvaltningenTelefon054 -540 00 00E-postteknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressMiljöförvaltningenTelefon054- 540 00 00E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se
Övrigt
Hemsidawww.karlstad.seTelefon054-5400000E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se