Vårbyfjärden, Vårbybadet

Vårbyfjärden, Vårbybadet är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Vårby strandbad ligger vid Mälaren intill Vårby allé, här finns en sandstrand med flytbrygga. Vattnet är långgrunt och passar för mindre barn. Vid stranden finns en lekplats med gungor, klätterställning och rutschkana, för de äldre en boulebana. Badet är utrustat med kiosk, WC, utomhusdusch och omklädningshytter. En stor parkering finns i närheten. Badet ligger cirka 600 meter från Vårby gårds centrum. För att nå platsen finns bra gång- och cykelförbindelser. En liten bilparkering ligger ca 500 m från badet. En närbelägen busshållplats gör det enkelt att ta sig hit kollektivt. Det finns även tunnelbanestationer på gångavstånd från badet. Det är lätt att gå till badet, gångvägarna inom området är flacka vilket underlättar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
02:00-4.70.56.8Vindriktning 333grader
05:00-4.00.58.5Vindriktning 326grader
08:00-3.50.28.1Vindriktning 329grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vårbybadet ligger i Vårbyfjärden i Mälaren, och är en del av vattenförekomsten Mälaren-Rödstensfjärden som har en area om 12,98 km2 och ett medeldjup om 12,9 m. Mälaren-Rödstensfjärden är en del av Östra Mälarens vattenskyddsområde. Stränderna norr och väster om badplatsen är bevuxna med vass och lövträd som lutar ut över vattenområdet. Badstranden är belägen i en öppen vik i Mälaren och vattenomsättningen vid badet bedöms vara hög. Sandbotten finns vid badstranden. Längs den mindre exponerade stranden sydväst om badplatsen består bottensubstratet av organiskt material. Mälaren-Rödstensfjärden har hårt vatten med en alkalinitet över 1 mekv/l och är klar. Övervakning med provtagning enligt badvattendirektiv 2006/7/EG har åren 2017-2020 resulterat i klassificeringen Utmärkt badvattenkvalitet. År 2021 var badvattenkvaliteten ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt” vid fler tillfällen än under tidigare år.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Båtuppställningsplats

  Längs Vårbyfjärdens strand ca 250 m väster om Vårbybadet finns en båtuppställningsplats, Båtuppställningsplatsen finns upptaget som objekt ID 125199 i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, det s.k. EBH-stödet (Länsstyrelsen, 2021). Objektet har tilldelats den högsta riskklassen; riskklass 1 – mycket hög risk. Branschspecifika föroreningsämnen som enligt Naturvårdsverket (2020) återfinns i anslutning till båtuppställningsplatser är främst organiska tennföreningar och PAH, samt sekundärt även alifater (bl.a. glykol), lösningsmedel, metaller, PCB, pesticider, petroleumprodukter och slipdamm. Föroreningstransport till Vårbybadet från samtliga dessa objekt kan ha negativ påverkan på vattenkvaliteten vid Vårbybadet. Men sannolikt är den eventuella påverkan försumbar eftersom vattenomsättningen är hög och då sedimentation inte bedöms ske i de grundare områden vid Vårbybadet där badgäster kommer i kontakt med sedimenten.

  Föroreningens frekvens

  Risk föreligger vid höga flöden, schakt eller muddring.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Provtagning av sediment i sex punkter, fem placerade intill den befintliga bryggan vid Vårbybadet. Resultat från utförda analyser av sediment visar mycket låga halter av metaller, låga halter av nickel samt medelhöga halter av MBT och DBT. Det föreligger inga risker för människors hälsa eller miljön med avseende på påvisade föroreningshalter inom undersökningsområdet.

   Ansvarig utförare: Kommunstyrelsens förvaltning, trafik- och landskapssektionen

   Datum utfört: 2021-09-28

 2. 2. Gömmarbäcken

  Höga halter av E. Coli påvisades i provtagning 2021-08-19 i Gömmarbäcken, provtagningsplatsen var belägen i fritidshusområdet strax nedströms sjön Gömmaren. Även påslag av Intestinala enterokocker hade skett i den provtagningspunkten relativt de låga halter uppströms i sjön Gömmaren. Längre nedströms i Gömmarbäcken, dammen och diket varierade bakteriehalterna, men variationen var inte större än att den kan bero på tillfälligheter och dammens buffrande effekt. En förklaring till de förhöjda bakteriehalterna som påvisats vid Vårbybadet, i Gömmarbäcken och dammen uppströms Vårbybadet är en eller flera dysfunktionella enskilda avlopp i denna del av fritidshusområdet. Om bristfälliga avloppsanläggningar förekommer i Gömmarbäckens avrinningsområde så kan det antas att det innebär påslag av E. coli samt Intestinala enterokocker på bäckvattnet, vilket i förlängningen innebär påslag av bakterierna i recipienten Mälaren vid Gömmarbäckens utlopp vid Vårbybadet.

  Föroreningens frekvens

  Risk föreligger vid höga flöden, läckage eller utsläpp.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Tillsyn av enskilda avlopp i den västra delen av fritidshusområdet vid sjön Gömmaren.

   Ansvarig utförare: Miljötillsynsavdelningen

   Åtgärd utförd senast: 2022-12-31

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Badvattnet bedöms som bra. Profilen uppdateras därför vart fjärde år eller vid behov.
Senast uppdaterad: 2022-04-13
Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen
Nästa uppdatering: 2026-03-31 eller vid behov.

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Hälsovägen 7, 141 57 HuddingeBesöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefonHuddinge servicecenter: 08-535 300 00E-postgator@huddinge.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Hälsovägen 7, 141 57 HuddingeBesöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefonHuddinge servicecenter: 08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se
Övrigt
Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se