Långsjön, Kråkviksbadet

Långsjön, Kråkviksbadet är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Här finns en liten sandstrand och en mindre klippa med brygga. Badet ligger attraktivt i en skogspark intill ett populärt promenadstråk som går runt Långsjön. Badet lämpar sig för barnfamiljer. Det är enkelt att ta sig fram på grusgången som leder till badet med rullstol eller barnvagn. Vid badet finns sittplatser med bord och soptunna.

Hitta hit

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-19Tjän­ligtBlom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-26Upp­gift sak­nasBlom­ning
2022-08-24Upp­gift sak­nasBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:002.90.01.6Vindriktning 273grader
22:002.60.02.3Vindriktning 280grader
1:001.60.01.8Vindriktning 254grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattenförekomsten Långsjön har en area om 0,29 km2, ett medeldjup om 2,2 m, maxdjup om 3,3 m och en naturlig omsättningstid på 9-10 månader. För att åtgärda övergödning av sjön tillsätts sedan år 2002 dricksvatten så nuvarande omsättningstid är ca 6 månader. Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en typning av länets sjöar. I denna bedömdes Långsjön vara grund, klar (humusfattig), samt ha hög alkalinitet. Långsjön har otillfredsställande ekologisk status där övergödning är den utslagsgivande miljökonsekvenstypen. Vattenförekomsten har naturlig tillkomst/härkomst uppnår ej god kemisk status. Mängden näringsämnen och klorofyll a har sedan år 2010 sjunkit till lägre nivåer än när provtagningen påbörjades under 1970- respektive 1980-talet. PFOS-halterna i Långsjöns vatten har varit sjunkande sedan år 2015.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-06-20
  Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Besöks­adressTelefonE-postgator@huddinge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HuddingeTelefon08 - 535 300 00 (servicecenter)E-postmiljotillsyn@huddinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se