Drevviken, Lännabadet/Borgardalsbadet

Drevviken, Lännabadet/Borgardalsbadet är en badplats i Huddinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Huddinge kommun har försett badplatsen med livräddningsring och soptunna. I anslutning till Naturreservatets entré finns en parkeringsplats för ett fåtal bilar, och från den löper en grusad gångväg fram till Lännabadet. Vid parkeringsplatsen finns även karta över och information om Drevviken Naturreservat. Kollektivtrafik från Skogås C – Buss ca 11 min, sedan till fots ca 13 min, 1 km Cykel från Skogås C – ca 13 min Bil från Skogås C – ca 9 min

Kontakta Huddinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljotillsyn@huddinge.seTel: 08-535 300 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21.2 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:00-0.20.23.0Vindriktning 132grader
16:00-0.10.22.8Vindriktning 109grader
19:000.20.22.7Vindriktning 114grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Lännabadet är belägen i Lännaviken som utgör ett av Drevviken Naturreservats tre delområden. I Lännaviken finns en strandskog som svämmar över under våren. Där finns sanka ängar och ett deltaområde i anslutning till Lissmaåns utlopp. På landsidan om badet finns en blandskog som ramar in den lilla badplatsen, och vid sidan om stranden växer vass i vattenområdet. I anslutning till badet är bottensubstratet sand respektive berghäll. I närliggande strandzoner finns vegetationstäckta bottnar med strandskog och vassområden. Det förekommer sannolikt även mjuka bottnar med fina sediment på djupare delar av Lännaviken. Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en typning av länets sjöar. I denna bedömdes Drevviken vara medeldjup, klar (humusfattig), samt ha hög alkalinitet. Drevviken har otillfredsställande ekologisk status där övergödning är utslagsgivande. Vattenförekomsten har naturlig tillkomst och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-06-16
  Uppdaterad av: Miljötillsynsavdelningen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKlimat- och stadsmiljönämndenAdress Besöks­adressTelefonE-postgator@huddinge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygglovs- och tillsynsnämndenAdress Besöks­adressHälsovägen 7, 141 57 HUDDINGETelefon08 - 535 300 00 (servicecenter)E-postmiljotillsyn@huddinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.huddinge.seTelefon08-535 300 00E-postmiljotillsyn@huddinge.se