Gamla Boo

Gamla Boo är en badplats i Höörs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen är en mysig liten vik i Västra Ringsjön med långgrunt vatten, liten sandstrand och gräs att ligga och sola på. Toalett, grillplats, sophantering och möjlighet till skugga från vegetationen finns.

Kontakta Höörs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: madeleine.persson@hoor.seTel: 0413-280 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 21 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-05-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:001.60.07.1Vindriktning 102grader
4:001.60.07.0Vindriktning 100grader
7:001.70.07.2Vindriktning 96grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ringsjön är Skånes näst största sjö. Västra Ringsjön är grund (max 5 m) med en strandlängd på 2 mil. Västra Ringsjön ansluter till Östra Ringsjön via ett smalt sund. Sjöns utlopp mynnar i Rönne å. Omfattande undersökningar av vattenkvalité, växt- och djurliv har gjorts inom Projekt Ringsjön. Reduktionsfiske av vitfisk (mört och braxen) har genomförts i olika omgångar. I sjön bedrivs yrkesfiske främst på gös och ål. Undervattensvegetationen har utarmats under 1900-talet. Stora delar av sjöns närområde har höga naturvärden och är skyddade genom Natura 2000, som reservat eller andra bestämmelser. Ringsjön har pekats ut som nationellt särskilt värdefullt vatten. Miljöproblem Övergödning: Ja Försurning: Nej Främmande arter: Nej Miljögifter (exkl kvicksilver): ja Hydrologi: Sjön regleras, sänkt 1883 Markläckage: Hög näringsbelastning från jordbruksmark Punktutsläpp: Höörs ARV samt andra via Östra Ringsjön, enskilda avlopp Fiske: Yrkes- och fritidsfiske Huvudavrinningsområde: Rönne å Vattendistrikt: 5. Västerhavet Kommun(er): Höör, Eslöv Tillrinningsområde: 347 km2 Medeltillrinning: 12 l/s km2 Utlopp: Rönne å Vattenuttag: Dricksvattentäkt sedan 1963 (Sydvatten, Ringsjöverket). Efter tillkomst av Bolmentunneln 1987 - reservvattentäkt. Vattenreglering: Aktiv reglering av Sydvatten Sjöyta: 14,37 km2 Största djup: 5,7 m Medeldjup: 2,7 m Sjövolym: 39,11 M m3 Omsättningstid: 0,3 år Tillrinningsområde: 347 km2 Huvudavrinningsområde: Rönne å Vattendistrikt: 5. Västerhavet Kommun(er): Höör, Eslöv Strandlinje: 21080 m Sjösänkning: 1883 Sänkning (m): 1,5 Sjömorfologi: Grund relativt rund slättsjö med enstaka vikar, uddar och öar/holmar

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång per månad under badsäsong
  Senast uppdaterad: 2021-05-31
  Uppdaterad av: Lotta Tornler
  Nästa uppdatering: 2022

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadssektorAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postsamhallsbyggnad@hoor.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetTillstånd- och tillsynsmyndighetenAdress Box 53, 243 21 HöörBesöks­adressSödergatan 28, 243 30 HöörTelefon0413-28 000 vxlE-postmiljoenheten@hoor.se
  Övrigt
  Hemsidawww.hoor.seTelefon0413-280 00E-postmadeleine.persson@hoor.se