Råå vallar

Råå vallar är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Belägen i Öresund. Lång sandstrand och långgrunt vatten i anslutning till strandäng. Flertal betongbryggor, tillgänglighetsanpassad badramp, badflotte, lekplats, toaletter, dusch och grillplatser. Under juni, juli och augusti bevakas stranden dagtid av havslivräddare, platsen utrustad med livräddningsutrustning och hjärtstartare. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Hitta hit

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Tillfredsställande kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:004.40.05.2Vindriktning 168grader
23:004.60.07.0Vindriktning 168grader
2:004.70.07.8Vindriktning 164grader

Dagens vattentemperatur: 3.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Beläget vid Öresund i Helsingborgs södra delar. Badplats består av en långsträckt och långgrund badstrand bestående av mestadels sandstrand och sandbotten, gränsar till det marina naturreservatet Knähaken. Bladplatsen har ett flertal betongbryggor, och en tillgänglighetanspassad ramp. Kuststräckan har låg förekomst av re-suspenion, inga föroreningskällor i direkt anslutning till badplatsen men sydgående strömmar i samband med kraftigt regn kan vid få tillfällen föra förorenat vatten från Helsingborgs reningsverk till badplatsen, vid norrgående strömmar förorening från Råån. Under våren 2016 utreder DHI orsakerna till de generellt förhöjda bakteriehalterna och försämrade badvattenklassificeringarna i kommunen. Sedan sommaren 2017 tas ökat antal prover var för att ge badande säkrare information om badvattenkvaliten, ge oss själva bättre underlag för framtida förbättringsarbete samt få ett bättre underlag till badvattenprognosen. Inför badsäsongen 2017 lanserades också en badvattenprognos med tillhörande app. Prognosen ger de badande information om hur badvattnet är samma dag och tre dagar framåt för att istället vänta på resultat från senaste provtagning fyra dagar efter provtagningstillfället. Prognosen baseras på regn och strömdata, föregående års badprover, väderprognos, bräddningsdata samt flödesdata från NSVA. Sedan 2019 ingår Helsingborg i ett forskningsprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet, FOI, SWR, NSVA och VASyd. Projektet utreder bottensedimentets påverkan på badvatten i kombination med re-suspension.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Råån

  Rååns vattendrag kan med låga halter av förorening nå badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Förorening kan ske vid kraftigt regn och norrgående strömmar. Varaktighet två dygn
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-05-05
Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
Nästa uppdatering: 2022

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressJärnväggatan 22Telefon042-10 50 00E-poststadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 50 00E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
Övrigt
Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se