Fria bad

Fria bad är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Stor badplats med långstäckt sandstrand, belägen i Öresund. Badplatsen har fyra betongbryggor. Badplatsen har tillgång till toaletter, dusch, omklädningsrum, havsgunga, lekplatser, kiosker, restauranger och parkering. Under juni, juli och augusti bevakas stranden av havslivräddare dagtid, övrig tid tillgång till livräddningsutrustning och hjärtstartare. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-29
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.6 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-21Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:000.20.04.2Vindriktning 83grader
21:00-0.10.03.0Vindriktning 77grader
0:000.10.12.5Vindriktning 58grader

Dagens vattentemperatur: 4.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Beläget vid Öresund med starka strömmar. Långsträckt badplats med strand och bottensubstrat bestående av sand. Badplatsen har flertalet betongbryggor. Kuststräckan har låg förekomst av re-suspenion, inga föroreningskällor i direkt anslutning till badplatsen men strömmar för förorenat vatten från Pålsjö dagvattenutsläpp och Helsingborgs reningsverk. Under våren 2016 utredde DHI orsakerna till de generellt förhöjda bakteriehalterna och försämrade badvattenklassificeringarna i kommunen. Sedan sommaren 2017 tas ökat antal prover var för att ge badande säkrare information om badvattenkvaliten, ge oss själva bättre underlag för framtida förbättringsarbete samt få ett bättre underlag till badvattenprognosen. Inför badsäsongen 2017 lanserades också en badvattenprognos med tillhörande app. Prognosen ger de badande information om hur badvattnet är samma dag och tre dagar framåt för att istället vänta på resultat från senaste provtagning fyra dagar efter provtagningstillfället. Prognosen baseras på regn och strömdata, föregående års badprover, väderprognos, bräddningsdata samt flödesdata från NSVA. Sedan 2019 ingår Helsingborg i ett forskningsprojekt tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet, FOI, SWR, NSVA och VASyd. Projektet utreder bottensedimentets påverkan på badvatten i kombination med re-suspension.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Fria bad - Öresundsverket

  Vid bräddning på Öresundverket och Norra Hamnen brädd kan förorenat vatten nå stranden via strömmar. Vid bräddning påverkas stranden under två dygn. Båda föroreningskällornas flödesdata registreras i badvattenprognosen, prognosen avråder från bad så länge risk för dåligt vatten finns.

  Föroreningens frekvens

  Punkterna bräddar vid kraftigt regn. Vid norrgående strömma kan det förorenade vattnet nå badet.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Ett omfattande sepreringsarbete pågår av ledningsnätet på norra länken vilket medför minskad andel dagvatten till reningsverket vilket leder mindre bräddningar.

   Ansvarig utförare: NSVA

   Åtgärd utförd senast: 2024-01-01

  Vidtagna åtgärder
  1. Vår 2020 kommer ett omfattande sepreringsarbete vara klart på södra länken vilket medför minskad andel dagvatten till reningsverket vilket leder till minskat antal bräddningar.

   Ansvarig utförare: NSVA

   Datum utfört: 2020-06-01

 2. 2. Fria bad - Pålsjö dagvatten

  Dagvattenutlopp beläget söder om Påsljöbadet. Dagvattenutlopp som avvattnar stora delar av norra Helsingborg. Utloppet mynnar 260 meter utanför stranden.

  Föroreningens frekvens

  Konstant flöde i dagvattenutloppet men med låg förorening. Vid kraftigt regn ökar flödet, låg förorening kan ändå påverka badvattnet.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Omfattande separeringsarbete av ledningsnätet pågår i norra delarna av staden.

   Ansvarig utförare: NSVA

   Åtgärd utförd senast: 2024-01-01

  Vidtagna åtgärder
  1. Felaktigt kopplade ledningar togs bort 2017.

   Ansvarig utförare: NSVA

   Datum utfört: 2017-07-27

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vartannat år
Senast uppdaterad: 2020-05-05
Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
Nästa uppdatering: 2022

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressJärnvägsgatan 22Telefon042-10 50 00E-poststadsbyggnadsnämnden@helsingborg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 50 00E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
Övrigt
Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se