Domsten

Domsten är en badplats i Helsingborgs stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är belägen i Öresund. Strax söder om badet ligger Domstens småbåtshamn. Badet består av en långsträckt sandstrand och gräsytor, en brygga i södra delen och en i norra delen av stranden. På mitten av stranden finns hundbad. I hamnen finns offentliga toaletter och tillgång till hjärtstartare. Parkering finns i hamnen samt en stor parkering norr om Domsten. Badvattnet kan dagligen följas på Badvatten.se, prognos för badvattenkvalitet.

Kontakta Helsingborgs stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@helsingborg.seTel: 042-105000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.9 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:002.00.03.8Vindriktning 41grader
2:001.80.03.4Vindriktning 28grader
5:001.80.03.4Vindriktning 18grader

Dagens vattentemperatur: 3.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

EU-bad med fler än 200 badande i snitt per dag. Badplats belägen i norra delen av Helsingborg kommun vi Öresund med starka strömmar, platsen har hög förekomst av re-suspension. Re-suspensionen har låg påverkan på badkvalitet då denna kuststräcka har få tillrinnande föroreningskällor. Stranden och havsbotten består av mestadels sand, badområdet ingår i det marina naturreservatet Gollegrund. I södra delen av stranden angränsar strand till Domstens hamn. Badet har två bryggor, en solid betongbrygga i norr och en genomsläpplig i söder. Under våren 2016 utreder DHI orsakerna till de generellt förhöjda bakteriehalterna och försämrade badvattenklassificeringarna i kommunen. Sedan sommaren 2017 tas ökat antal prover var för att ge badande säkrare information om badvattenkvaliten, ge oss själva bättre underlag för framtida förbättringsarbete samt få ett bättre underlag till badvattenprognosen. Inför badsäsongen 2017 lanserades också en badvattenprognos med tillhörande app. Prognosen ger de badande information om hur badvattnet är samma dag och tre dagar framåt för att istället vänta på resultat från senaste provtagning fyra dagar efter provtagningstillfället. Prognosen baseras på regn och strömdata, föregående års badprover, väderprognos, bräddningsdata samt flödesdata från NSVA.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Domsten norra

  Dagvattenutlopp (regnvatten) som avvattnar en gata

  Föroreningens frekvens

  Vid regn med låg föroreningsrisk
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Domsten pumpatation

  En pumpstation för avloppsvatten bräddas ca 200 meter ut i Öresund, strax norr om badbryggan. Vid bäddning är föroreningens varaktighet ca två dygn.

  Föroreningens frekvens

  Bräddning sker sällan, endast vid extremt skyfall.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
Senast uppdaterad: 2020-05-05
Uppdaterad av: Stadsbyggnadsförvaltningen
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareStadsbyggnadsförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressJärnvägsgatan 22Telefon042-10 50 00E-poststadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 251 89 HelsingborgBesöks­adressCarl Krooks gata 10Telefon042-10 50 00E-postmiljoforvaltningen@helsingborg.se
Övrigt
Hemsidawww.helsingborg.seTelefon042-105000E-postkontaktcenter@helsingborg.se