Vänern, Mörudden

Vänern, Mörudden är en badplats i Hammarö kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Tillgång till parkering, toaletter, omklädningsrum. Bryggor.

Kontakta Hammarö kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@hammaro.seTel: 054-515000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-07
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:00-12.00.01.6Vindriktning 15grader
22:00-10.80.01.4Vindriktning 19grader
1:00-7.90.02.5Vindriktning 17grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Mörudden utgör en del av ytvattenförekomsten Värmlandssjön, ca 3089 km² stor, som är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Värmlandssjön utgör den nordöstra delen av Vänern, Sveriges största insjö. Badvattnet Mörudden är registrerat av Hammarö kommun, som ett så kallat EU-bad, enligt direktivet 2006/7/EG. De senaste fyra åren har badvattnet fått bedömningen "Utmärkt kvalitet", vid klassificeringen enligt badvattendirektivet. Badplatsen utgörs av två något skyddade vikar med sandbotten. På land utgörs ytorna till största delen av gräsytor och en del sand. Badplatsen avdelas av en pir med badbryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Västra Mörudden

  Väster om badplatsen ligger Sörvikshamnen, som är en hamn för fritidsbåtar. Viss risk finns för utsläpp av bränsle och avlopp/latrin från båtar.

  Föroreningens frekvens

  Risk för förorening vid felaktig hantering av båtbränsle och latrin eller vid haverier.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Östra Mörudden

  Öster om Möruddens badplats finns ett område med blandad fritids- och permanent bebyggelse, som inte är kopplat på kommunalt vatten och avlopp.

  Föroreningens frekvens

  Viss risk för förorening vid felaktig hantering av avlopp eller eget omhändertaget latrin.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från "Utmärkt".
Senast uppdaterad: 2020-03-18
Uppdaterad av: Miljö- och byggförvaltningen i Hammarö kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareHammarö kommun, ServicenämndenAdress Box 26, 663 21 SkoghallBesöks­adressMörmovägen 5Telefon054-51 50 00E-postservice@hammaro.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetHammarö kommun, Miljö- och byggnadsnämndenAdress Box 26, 663 21 SkoghallBesöks­adressMörmovägen 5Telefon054-51 50 00E-postmbn@hammaro.se
Övrigt
Hemsidawww.hammaro.seTelefon054-515000E-postmbn@hammaro.se