Valjebadet

Valjebadet är en badplats i Bromölla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand, lång badbrygga och stor klippt gräsyta. Toalett, utomhusgym, motionsspår, grillpaviljong och gungor. Precis i närheten finns pizzeria och kiosk.

Hitta hit

Kontakta Bromölla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: turistbyran@bromolla.seTel: 0456-82 22 22

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-05-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:007.70.02.5Vindriktning 31grader
4:008.20.01.9Vindriktning 31grader
7:008.20.01.8Vindriktning 10grader

Dagens vattentemperatur *: 6.3°C

* Under första halvan av april 2024 hämtas inte prognoser för vattentemperatur dagligen på grund av byte av teknisk lösning. Den aktuella prognosen hämtades: 2024-04-16. Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Valje havsbad med sandstrand och en drygt 80 meter lång badbrygga ligger i Valjeviken längs Hanöbukten i Östersjön. Är ett Natura 2000 område med en total areal på 90,9 ha varav 48 ha vik. Området bidrar till att uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Området karaktäriseras av ädellövskogar och betade ekhagar som når ända ut till havet. Det milda, kustpräglade klimatet har skapat unika förutsättningar för en rik biologisk mångfald i dessa områden. Den marina miljön domineras av grunda mjukbottnar med en artrik vegetation och är av stor vikt för reproduktionen av fisk. Valjeviken är skyddad från vågexponering och naturtypens bottensubstrat kan vara mjuk- eller hårdbotten och är ofta mosaikartad med artrika växt- och djursamhällen. Vikarna präglas av god vattenkvalitet, naturlig vattenomsättning, variation av bottensediment och naturlig artsammansättning. Valjeviken är värdefull som reproduktionslokal för gädda och även andra fiskarter som mört, löja och abborre. Valjes vattenområde sträcker sig ner till ett djup på 6 meter och har en har en rik vegetation med måttlig påväxt. Området besöks årligen inom ramen för den regionala miljöövervakningen med avseende på fiskrekrytering. Bevarandemål: Vattenkvaliteten ska vara god och den antropogena belastningen i form av fysiska skador av till exempel bebyggelse och bryggor, utsläpp och läckage av övergödande näringsämnen, olja och kemikalier samt onaturlig grumling ska vara försumbar. Ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen ska vara minst god och får inte försämras. Bevarandetillståndet Bedöms som ordinärt. Vattenkvaliteten behöver förbättras genom åtgärder mot övergödning. Det är önskvärt med en inventering av områdets vegetation.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: En gång inför säsongen, samt 3 gånger under säsongen.
  Senast uppdaterad: 2021-10-27
  Uppdaterad av: Turism och Fritid
  Nästa uppdatering: 10 juli

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTurism och FritidAdress Post: Box 6, 29531 BromölalBesöks­adressHermansens gata 22Telefon0456- 82 22 22E-postturistinfo@bromolla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljökontoretAdress Box 18, 29521 BromöllaBesöks­adressStorgatan 48Telefon0456- 82 20 00E-postkommunstyrelsen@bromolla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bromolla.se/tourismTelefon0456-82 22 22E-postturistbyran@bromolla.se