Glafsfjorden, Ingestrand

Glafsfjorden, Ingestrand är en badplats i Arvika kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger ca 3 km söder om Arvika. Den har en 150 lång sandstrand med en varierande bredd på ca 20-40 m. Angränsande till stranden finns en större öppen grästäckt yta omfattande ca 7000 m2 som ligger i en sluttning. Närmast stranden finns enstaka träd och ovan gräsytan finns en större grupp med träd. Badplatsen avgränsas av en större brygga i norr och en klippig udde i söder. Badet är relativt långgrunt. I direkt anslutning till badplatsen finns en lekpark i norr. Antalet badande en fin sommardag kan uppgå till mer 200 personer. Botten består huvudsakligen av sand. I den norra och södra delen av stranden finns inslag av grus och sten.

Kontakta Arvika kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljostaben@arvika.seTel: 0570-816 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-04
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-7.00.01.5Vindriktning 351grader
4:00-6.60.01.5Vindriktning 345grader
7:00-6.20.01.5Vindriktning 341grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till 99,7 km2, vilket motsvarar 9970 ha. Glafsfjorden har en 150 m lång badstrand som angränsas av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor, omklädningsrum och lekpark. Ingestrands badplats är registrerat som ett s.k. EU-bad av Arvika kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Ingestrands badplats utgör en del av ytvattenförekomsten Glafsfjorden som är inrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Sjön ingår i Byälvens avrinningsområde som utgör en del av Göta älvs avrinningsområde och som ingår i Västerhavets vattendistrikt. Glafsfjorden med Ingestrands badplats och provpunkt för badvattenprovtagning visas på karta (se efterföljande sidor). Badvattnet har de två senaste åren fått bedömningen bra vid klassificering enligt badvattendi-rektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2011-05-16
  Uppdaterad av: Dan Johansson, Arvika kommun
  Nästa uppdatering: 2015

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareArvika kommunAdress 671 81 ArvikaBesöks­adressÖstra Esplanaden 5, ArvikaTelefon0570-81600E-postarvika.kommun@arvika.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöstaben, Arvika kommunAdress 671 81 ArvikaBesöks­adressÖstra Esplanaden 5, ArvikaTelefon0570-81600E-postarvika.kommun@arvika.se
  Övrigt
  Hemsidawww.arvika.seTelefon0570-816 00E-postmiljostaben@arvika.se