Hitta på sidan

Hur kan ett badvatten ha dålig badvattenkvalitet ena året men utmärkt nästa år?

Ett EU-bad kan få en omklassificering av badvattenkvaliteten av olika anledningar. Om ett EU-bad har fått dålig badvattenkvalitet ska kommunen ta reda på varför EU-badet inte kunnat klassificeras med minst tillfredsställande badvattenkvalitet. Om kommunen sedan gör åtgärder och förändringar inträffar som kan påverka klassificeringen kan en omklassificering göras med till exempel ett års provtagningsresultat. Om alla provtagningsresultat från det året är tjänliga kommer det EU-badet troligtvis att få utmärkt badvattenkvalitet. Vanligtvis görs en klassificering med fyra badsäsongers provresultat. Alla EU-bad och övriga bad där kommunen följt provtagningsreglerna får en ny klassificering varje år. Ett badvatten kan därför även gå från dålig badvattenkvalitet till utmärkt genom den nya årliga klassificeringen.

Inför badsäsongen 2023 har flera EU-bad (och övriga bad) i olika kommuner omklassificerats. Detta då den tidigare klassificeringen var gjord med provtagningsresultat som analyserats med metoden Enterolert-E®. Denna metod är en nationellt godkänd metod för att analysera indikatorbakterien intestinala enterokocker i badvatten. Metoden har visats ge resultat som inte är likvärdiga de resultat som ges med metoderna som är godkända i badvattendirektivet. Frågan om metodens jämförbarhet har varit under utredning de senaste åren. Skillnaden upptäcktes sommaren 2020 av en kommun.

Litteraturen om metoden säger att den är jämförbar med metoderna i badvattendirektivet. Efter insamling av data och statistiska analyser framkom dock att det finns en betydande (statistisk signifikant) skillnad mellan metodens resultat och resultat från metoden ISO 7899–2. Badvattendirektivet styr förvaltning och rapportering av EU-bad. För att en metod ska få vara nationellt godkänd måste den ge resultat som är likvärdiga de resultat som ges med metoderna som är godkända i badvattendirektivet. I och med detta har vissa badvatten omklassificerats med provtagningsresultat som inte innehåller analyser med Enterolert-E®.

Ovanstående är inte en värdering av Enterolert-E® som metod, utan innebär enbart att den inte är jämförbar, och därför inte bör ligga till grund för ett EU-bads klassificering. De badvatten som omklassificerats på grund av detta har istället klassificerats med provtagningsresultat som getts med metoderna ISO 7899–2 eller ISO 7899–1. Dessa metoder är de som finns i badvattendirektivet. De spårar bakterier som behöver upptäckas för att kunna avgöra om det finns en hälsorisk för badande.

Enterolert-E® upptäcker också dessa bakterier, men i tillägg plockar denna metod upp typer av bakterier som de andra metoderna inte gör. Detta i sig betyder inte att de i direktivet godkända metoderna är sämre än Enterolert-E®. Du löper alltså inte större risk att bli sjuk vid bad för att badvattnet analyseras eller klassificeras med ISO 7899–2 eller ISO 7899–1. De i direktivet godkända metoderna uppfyller de krav som ställs i badvattendirektivet gällande övervakning av badvattenkvaliteten, med syfte att bevara, skydda och förbättra miljön och skydda människors hälsa.

Publicerad: 2023-06-08
Uppdaterad: 2023-06-12
Sidansvarig: Webbredaktion