Skrubbskädda/Flundra

Hitta på sidan

Skrubbskädda (Platichthys flesus) finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Ålands hav. Längre norrut är arten mindre vanlig, men den förekommer upp till norra Kvarken.

Skrubbskädda/Flundra. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

I Östersjön finns två olika lektyper av skrubbskädda; utsjölekande med ägg i den fria vattenmassan och kustlekande med bottenlevande ägg. De utsjölekande leker på djupt vatten i utsjön i de västra och södra delarna av Östersjön och i de djupare delarna av Egentliga Östersjön.

De kustlekande (som föreslås utgöra en egen art P. solemdali) leker längs kusten i grunda områden med lägre salthalt och på grunda utsjöbankar i norra Egentliga Östersjön och norra Östersjön. I Östersjön sker leken i april–juni. I Skagerrak, Kattegatt och Öresund finns bara utsjölekande skrubbskädda och leken sker i januari–april på 20–40 meters djup.

Vandringar

Vissa bestånd är stationära medan andra genomför regelbundna vandringar mellan födoområden i grunda områden och övervintrings- och lekområden i djupt vatten. Under hösten och vintern flyttar till exempel skrubbskäddor från svenska, tyska och polska kusten till Bornholmbassängen där de leker för att sedan simma tillbaka igen under våren.

Ålder och storlek

Honan blir könsmogen vid tre års ålder och hanen ett år tidigare.

Den äldsta uppgivna åldern för skrubbskädda är 24 år.

Maximal längd är upp till 60 centimeter men den blir sällan över 40 centimeter.

Levnadssätt

Arten förekommer från salt havsvatten till rent sötvatten i älvars mynningsområden. Den trivs på mjuka sand- och dybottnar eller tångbevuxna lokaler på grunt vatten. På natten söker den föda som musslor, ormstjärnor, borstmaskar, kräftdjur och mindre fiskar. Skrubbskädda kan bilda hybrider med rödspätta.

Fiske efter skrubbskädda

Minimimåttet för skrubbskädda är

  • 23 cm i Bälthavet, Öresund och södra Östersjön (Ices delområden 22–25)
  • 21 cm i Egentliga Östersjön (Ices delområden 26–28)
  • 18 cm i norra Gotlandshavet (Ices delområde 29 syd)
  • 20 cm i Skagerrak och Kattegatt.

Minimimåttet gäller inte för fiske med handredskap inom kustvattenområdet.

Skrubbskädda är fredad 15 februari–15 maj i Egentliga Östersjön upp till och med Ålands hav (Ices-delområden 26–28, samt 29 syd).

Minsta tillåtna maskstorlek är 110 mm diagonal maska i Östersjöns samtliga Ices-delområden. Minsta tillåtna maskstorlek är 90 mm diagonal maska i Skagerrak och Kattegatt.

Information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområde för skrubbskädda. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av skrubbskädda 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor. Fritidsfiskare fångar skrubbskädda i hela dess utbredningsområde.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion