Havskatt

Hitta på sidan

Havskatten (Anarhichas lupus) är allmän i Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djuppartier och går också ner i Öresund. Sällsynt i sydvästra Östersjön.

Havskatt. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i november–februari på 40-200 meters djup. Rommen läggs på botten i en sammanhängande klump och vaktas av hanen.

Vandringar

Under sommaren uppehåller sig havskatten vid kusten på djup mellan 20 och 60 meter. På vintern vandrar den till djupare vatten, ner till 400 meter.

Ålder och storlek

Havskatt blir könsmogen vid 6 års ålder. Den maximala åldern är inte känd, men individer upp till 23 år har observerats. Längd och vikt kan gå upp till 125 cm respektive 26 kg.

Biologi

Havskatt är en bottenlevande fisk som uppehåller sig på hård eller stenig botten på 20–400 meters djup. Födan består av tjockskaliga bottendjur som sjöborrar, krabbor, eremitkräftor och musslor som knäcks sönder av fiskens kraftiga tänder. Tänderna slits ut men förnyas successivt.

Fiske och fångstutveckling

Havskatt fångas huvudsakligen som bifångst i bottentrålfisket. De internationella landningarna har minskat i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt från 2 000–4 000 ton på 1970- och 80-talet till cirka 500 ton i genomsnitt under de senaste tio åren.

Beståndsstatus

Eftersom denna arktiska art har sin södra utbredningsgräns i Nordsjön är det möjligt att en del av nedgången av fångster på svenska västkusten
är relaterad till klimatförändringen med ökande vattentemperaturer.
Havskatten är med på Artdatabankens rödlista där den klassas som starkt hotad i svenska vatten.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler

Inga fångstregleringar är beslutade för denna art. Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiske.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskatt. Illustration av karta.

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskatt.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Webbredaktion