Groplöja

Hitta på sidan

Groplöjan (Leucaspius delineatus) är vår minsta karpfisk och blir sällan större än 8 centimeter. Den lever i stim och utseendet påminner om mört. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Utseende

En liten mörtliknande fisk, som sällan blir större än 10 centimeter. Den har uppåtriktad mun och kort kraftigt nedåtvinklad sidolinje som sträcker sig över ett fåtal fjäll närmast huvudet. Sidorna är silverglänsande. En del exemplar har helt eller delvis reducerad sidolinje. Honan blir större än hanen.

Groplöja. Illustration.

Illustration: Kurta Baing/CC 3.0

Ryggfenan börjar bakom en linje rakt upp från bukfenornas infästning. Analfenan är kort med 14 till 16 strålar.

Utbredning

Artens naturliga utbredning i landet återfinns i västra Skåne. De tre vattensystem som arten påträffats i är Höje å, Sege å och Kävlingeån.

Efter 1950-talet fick den genom utplantering en större geografisk spridning upp till Västmanlands län. Orsaken till utsättningarna var i första hand som bytesfisk för av sportfisket attraktiva arter. I Europa återfinns groplöjan från floden Rhen i väster till floden Volga i öster.

Levnadssätt

Stimbildande fisk som lever i ytvatten ner till en meters djup. Föredrar stillastående eller svagt strömmande mindre vattensamlingar. I sin globala utbredning finns den i alla typer av sötvatten, från små vattensamlingar till floder och sjöar. I små vatten som exempelvis dödisgropar, märgelgravar och dammar kan den uppträda i mycket täta bestånd.

Föda

Djurplankton, små kräftdjur och insekter samt späda växtdelar.

Fortplantning

Under sitt första levnadsår blir groplöjan könsmogen. Leken sker på våren. Arten leker stimvis i grunda, uppvärmda och vegetationsrika vatten. Hanen har lekvårtor på huvudet och gällocken.

Hot och åtgärder

De sydsvenska förekomsterna ligger nästan helt i anslutning till tätbefolkade områden med ett visst exploateringshot lokalt (fortgående minskning). Arten kan fluktuera mycket kraftigt, men detta sker inte samtidigt i samtliga vatten. Groplöjan var fram till 2010 med på den svenska Rödlistan som hotad.

Vid senaste rödlistningstillfälle bedömdes arten som livskraftig med motiveringen att den inte minskar längre, vare sig i det ursprungliga utbredningsområdet eller på utsättningslokaler. Det kan snarare tänkas att arten gynnats av den omfattande återställningen och nyetableringen av våtmarker och dammar inom det ursprungliga utbredningsområdet i Skåne.

Arter är fredad

Groplöjan är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att det är förbjudet att fiska efter och landa arten.

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion