Braxen

Hitta på sidan

Braxen (Abramis brama) är allmänt förekommande i södra och mellersta Sverige, men saknas utmed Bohuskusten. Nordgränsen går genom Värmland, Dalarna och Hälsingland och den finns längs hela Norrlandkusten. Den förekommer även i Östersjöns skärgårdar.

Braxen. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Utbredning

Braxen är allmänt förekommande i södra och mellersta Sverige, men saknas utmed Bohuskusten. Nordgränsen går genom Värmland, Dalarna och Hälsingland och den finns längs hela Norrlandkusten. Den förekommer även i Östersjöns skärgårdar.

Lek

Leken sker från maj till juli på gräsbevuxna (översvämmade) bottnar eller i en lugn vik av ett vattendrag. Braxen leker i stora stim och oftast under natten, leken pågår i regel i 3–4 dygn. Rommen klibbas fast på gräs, vattenväxter, kvistar och buskar. Rommen kläcker på 1–2,5 veckor och ynglen växer fort. De nykläckta ynglen sitter kvar på växterna till de konsumerat gulesäcken och börjar sedan äta plankton.

Vandringar

Många individer företar dygnsvandringar mellan strandzonen där de födosöker på natten och fria vattenmassan där de födosöker på dagen. Särskilt större braxnar är påträffas ofta i den fria vattenmassan och kan företa kilometerlånga vandringar.

Ålder och storlek

Braxen blir vanligtvis könsmogen vid 3–6 års ålder (20 cm). Men i sjöar med långsam tillväxt kan det ta upp till 10 år.

En vikt på 2–3 kg är ingen ovanlig vikt för braxen. Sportfiskerekordet i är 8,3 kg (80 cm).

Levnadssätt

Braxen är specialiserad på att äta bottenlevande djur och förekommer förträdevis vid växtrika dybottnar. Den suger in bottensediment i munnen där det sorteras; oätbara partiklar spottas ut eller silas ut genom gällocken. Braxen äter även djurplankton

Yrkesfiske och fritidsfiske

För de fyra största sjöarna i Sverige finns data för fångsterna i yrkesfisket. Generellt har fångsterna ökat. Yrkesfisket landar förhållandevis lite braxen; i vikt räknat utgjorde braxen år 2015 endast 5,6 procent av totalfångsten i Sveriges fyra största sjöar.

Fångsterna varierar dock mycket mellan sjöarna, och den genomsnittliga ökningen beror mest på ökade fångster i Hjälmaren och Vänern. I Vättern är fångsterna mer eller mindre oförändrade och i Mälaren har fångsterna minskat efter en tidigare uppgång.

Men eftersom braxen är en art för vilken det inte finns någon stor efterfrågan återspeglar förmodligen inte fångsterna beståndsstorlekarna i respektive sjö. Det är inte känt i vilken utsträckning braxen fångas i fritidsfisket.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler för braxen

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Publicerad: 2017-01-04
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion