Nyhetsbrev om restaurering i vatten 27 februari 2024

Nyhetsbrev restaurering februari 2024

I detta nyhetsbrev informerar vi om bidrag för vattenvård, konferenser, utbildningar, nya filmer och nya spännande forskningsresultat.

Restaurerad sträcka av Emån.

Restaurerad sträcka av Emån.

HaV fördelar 490 miljoner till lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-bidrag) har fått 220 miljoner, 160 miljoner går till länens kalkningsverksamhet mot försurning av sjöar och vattendrag, 40 miljoner till restaurering, 23 miljoner till arbete med fiskevård, 31,6 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter och 15 miljoner till åtgärdsprogram för hotade arter. De riktade medlen för restaurering är en ny satsning för i år.

Information om bidrag på HaV:s webb

Nu har vi gjort det lättare att hitta bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö! På HaV:s webb finns en sökbar sammanställning av bidrag från olika myndigheter och organisationer för att genomföra åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö. Den innehåller nu även bidragen från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11) och flera nya bidrag. Har vi glömt något bidrag? Tipsa oss!

Seminarium och fältträff i Skåne 24-25 april

Havs- och vattenmyndigheten anordnar tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Sportfiskarna och Leader Söderslätt ett seminarium med fältträff i Trelleborg, Skåne. Ett tillfälle för myndigheter, kommuner, organisationer, med flera som arbetar med vattenvårdsåtgärder i jordbrukslandskapet att mötas och diskutera utmaningar och möjligheter. Läs mer och anmäl dig här.

Resultat från 2023 års våtmarksarbete

Den 2 februari höll Naturvårdsverket ett webbinarium med information om våtmarksarbetet 2023. En inspelning av webbinariet finns att se här.

Våtmarkskonferens

Formas och Naturvårdsverket anordnar den 15 maj en konferens i Stockholm där resultaten från en forskningssatsning presenteras utifrån ett användarperspektiv för att få till rätt våtmark på rätt plats. Dagen före anordnas en exkursion till våtmarker i Stockholmstrakten.

Nyhetsbrev om erosion av strandängar

Nu kan man anmäla sig till Interreg-projektet MANABAS COAST:s nyhetsbrev, där man delar information från projektet som ska testa olika naturbaserade lösningar för att förhindra fortsatt erosion av strandängar.

Engelsk utbildning om avrinningsområdesvisa restaureringsplaner

Brittiska River Restoration Center håller regelbundet utbildningar kopplat till restaurering av vattendrag. I maj anordnas till exempel en utbildning i hur man tar fram avrinningsområdesvisa restaureringsplaner.

Nya filmer från Grip on Life

Projektet Grip on Life har tagit fram två nya filmer. Den ena riktar sig till markägare som är intresserade av att med enkla medel förbättra förutsättningarna för fisk och andra vattenlevande djur i åar och bäckar. Den andra förklarar hur många vattendrag har skadats när de omvandlats till flottleder och blivit utbyggda för vattenkraft, men framhåller också att det finns goda möjligheter att återfå liv till vattendragen när de restaureras.

Kunskap från istiden kan bidra vid restaurering av blockrika vattendrag

Forskare från Umeå universitet kan med nya resultat visa att glaciala processer under istiden och issmältningen för 10 000 år sedan styr hur Sveriges blockiga vattendrag ser ut och fungerar idag, något man behöver ta hänsyn till vid restaurering av vattendragen. Läs mer om forskningen här.

Vattendagarna 15-17 oktober

I år går Vattendagarna som anordnas av Sveriges Förening för Limnologi, av stapeln 15-17 oktober i Norrköping. Temat är vattnet på klimatets villkor – utmaningar och möjligheter för vattenvård i ett förändrat klimat.

EU-parlamentet röstar ja till restaureringsförordningen

Den 27 februari röstade EU-parlamentet med klar majoritet ja till EU:s restaureringsförordning. Förordningen måste nu också antas av rådet innan den offentliggörs i EU:s officiella tidning och träder i kraft 20 dagar senare.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-12-08

    I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om nyheter från Norge och EU och tipsar om filmserie och internationella samarbeten.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-07-06

    I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

Publicerad: 2024-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion