Aktuellt 21 februari 2024

Hitta på sidan

HaV fördelar ytterligare 490 miljoner för åtgärder i havs- och vattenmiljön

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Sandstrand med gräsliknande växtlighet, havet i fjärran

Kustmiljö vid Bottenhavet, en av många vattenmiljöer värd att vårda. Foto: Anna Ek

LOVA för olika typer av åtgärder

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-bidrag) har fått 220 miljoner. Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag hos länsstyrelsen för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt. Länsstyrelserna själva kan också använda detta bidrag för en bättre vattenmiljö enligt ändamålen i LOVA-förordningen.

LOVA-bidraget har ett brett användningsområde och kan nyttjas till bland annat till åtgärder mot övergödning som våtmarker, åtgärder som hindrar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar och omhändertagande av förlorade fiskeredskap. Men man kan även få LOVA-bidrag för restaurering av vattenmiljöer och för att ta fram underlag och planer inför en åtgärd, för själva fysiska åtgärden samt för att sprida information eller att följa upp och utvärdera en genomförd åtgärd. Det är också möjligt att finansiera lokala åtgärdssamordnare som genom samverkan skapar fler åtgärder mot övergödning.

Fler medel till länsstyrelserna

HaV har också fördelat drygt 269 miljoner till länsstyrelserna för arbete med kalkning, restaurering, hotade arter, fiskevård och invasiva främmande arter. Av dessa går 160 miljoner till länens kalkningsverksamhet mot försurning av sjöar och vattendrag, 40 miljoner till restaurering, 23 miljoner till arbete med fiskevård, 31,6 miljoner för att förebygga och förhindra introduktion och spridning av invasiva främmande arter och 15 miljoner till åtgärdsprogram för hotade arter. De riktade medlen för restaurering är en ny satsning för i år.

Exempel på åtgärder som pengarna går till

Vi har frågat Maria Gustavsson, utredare på Länsstyrelsen Östergötland, om vilken betydelse de 20 miljonerna som kommer till just deras län har för att förbättra vattenmiljön.

– Pengar till åtgärder har stor betydelse för oss, både för våra egna åtgärder och för åtgärder som kommuner, föreningar och lokala aktörer gör. Vi använder pengarna både till mer kunskap och till konkreta åtgärder mot övergödning och arbetar också med restaurering av vattendrag. Pengarna från HaV är helt enkelt viktiga pengar för att åtgärder ska bli av, både på lokal och regional nivå, förklarar Maria Gustavsson.

Med LOVA-bidraget finansierar även länsstyrelsen lokala åtgärdssamordnare, en arbetsmetodik som man sett är mycket effektivt för att driva åtgärdsarbetet framåt.

– Länsstyrelsen fördelar också medel från andra myndigheter som LONA-bidraget från Naturvårdsverket och jordbrukarstöd från Jordbruksverket. Alla dessa medel tillsammans är otroligt viktiga för att skapa lokalt engagemang och skapa fler åtgärder för en bättre havs- och vattenmiljö, säger Maria.

Vill du söka bidrag?

Åtgärdsbidragen som Havs- och vattenmyndigheten fördelar är viktiga för en bättre havs- och vattenmiljö. Men många andra stöd och bidrag från andra finansiärer är också viktiga. Vi har därför samlat bidrag från olika myndigheter och organisationer för att hjälpa lokala aktörer hitta finansiering till sitt åtgärdsarbete för en bättre havs- och vattenmiljö. Hitta bidrag för en bättre havs- och vattenmiljö.

Har du frågor om de olika bidragen?

Annan viktig finansiering

HaV har även fördelat 49 miljoner till utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön. Stödet är en del av regeringens treåriga satsning på akvatiskt områdesskydd. En nyhet är att pengarna ska gå till att skydda miljöer i både söt- och saltvatten.

Ett annat kraftfullt verktyg för åtgärdsarbetet är HaV:s medfinansiering av projekt inom EU:s miljöprogram LIFE där de länsstyrelser som är med i olika projekt får sammanlagt omkring 40 miljoner kronor av HaV. Den största delen rör projekt med inriktning på restaurering av vattenmiljöer.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion