Nyhetsbrev om restaurering i vatten 16 januari 2023

Nyhetsbrev restaurering januari 2023

Nya instruktionsfilmer för restaurering, ny webbsida om biologisk mångfald och mycket mer i månadens nyhetsbrev.

Byggande av omlöp i Skärån, biflöde till Rönne å. Foto: Christina Lindhagen

Nya instruktionsfilmer restaurering

Länsstyrelsen i Norrbotten deltar i Kolarctic-projektet EXPERT, i vilket man har tagit fram instruktionsfilmer om åtgärder i vattendrag och myrar (miljöåterställning efter flottning, vandringshinder och myrrestaurering).

Ny webbsida om biologisk mångfald

Naturvårdsverket har en ny webbsida om biologisk mångfald där man bland annat förklarar begrepp, mål i arbetet med biologisk mångfald och läget i Sverige.

Pris till främjare av vattenvård

Peter Gustafsson, Streams & Lakes Consulting AB och Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland har tilldelats föreningen Vattens ”Vattenpriset” för deras omfattande arbete med restaurering av vattendrag, som bland annat har mynnat ut i rapporten ”Restaurering av transportbegränsade vattendrag – en introduktion”. Rapporten fokuserar på återställning av naturliga processer och biotoper i vattendag med finare sediment, och har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Restaurerade våtmarker återfår högre grundvattennivå

Formas har i en rapport sammanställt resultat från studier där man har mätt grundvattnets nivå vid dränering och restaurering av våtmarker. Resultaten visar att återställning av våtmarker ger god effekt på grundvattennivån, särskilt nära dikena.

Formas anordnar ett frukostseminarium 2 februari på temat våtmarker och deras många funktioner.

Våtmarksåtgärder gav 2500 ton lägre klimatutsläpp

För första gången har klimateffekten från restaurerade våtmarker beräknats i Sverige. Beräkningar som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket visar att restaurering av våtmarker under 2021 minskade klimatutsläppen med cirka 2500 ton koldioxidekvivalenter.

Sjögräs viktigt för att hejda stranderosion

En ny forskningsstudie visar att sjögräs kan hejda erosionen med upp till 70 procent tack vare att sjögräset rötter binder fast sanden. Med andra ord är det mycket viktigt att bevara de sjögräsängar som finns och även försöka återplantera sjögräs där det har försvunnit.

Skrivarstöd för LIFE-projekt

Fram till 14 februari är det möjligt att söka skrivarstöd från Havs- och vattenmyndigheten för att ta fram ansökan till LIFE-projekt. Läs mer om hur man söker medfinansiering till LIFE-projekt från HaV.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2024-02-27

    I detta nyhetsbrev informerar vi om bidrag för vattenvård, konferenser, utbildningar, nya filmer och nya spännande forskningsresultat.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-12-08

    I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om nyheter från Norge och EU och tipsar om filmserie och internationella samarbeten.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

Publicerad: 2023-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion