Tillståndet i miljön och andra utmaningar i Blekinge

Diskussioner om säl och skarv och fältbesök till restaureringsprojekt längs Lyckebyån fyllde dagen när HaV:s miljömålsansvariga besökte länsstyrelsen i Blekinge.

Vi hälsades välkomna av landshövding Sten Nordin och länsråd Helena Morgonsköld. Dagen började med diskussioner inomhus, och det var ett stort gäng som slutit upp. Förutom ansvariga för miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag så fanns det till exempel representanter för kulturmiljö, restaurerings- och åtgärdsarbete och lantbruk.

Vid besöket i Blekinge deltog, Helena Morgonsköld, Jenny Hertzman, Anna-Karin Bilén, Gunnar Milvert, Therése Asp, Markus Forslund, Karl-Oskar Erlandsson, Fredrik Andreasson, Maria Larsson, Yvonne Walther, Kim Berndt, Åsa Johansson, Martin Stålhammar, Lars Lundahl, Håkan Anderberg och Doris Larsson.

gruppbild, deltagare

Alla deltagare samlade. Foto: Therese Elfström

Vi fick först en genomgång av hur miljötillståndet och utvecklingen i miljön ser ut i Blekinge, och en orientering i vilka de största utmaningarna är i länet. Bland annat diskuterade vi problematiken kring främmande invasiva arter som kräver mycket stora resurser till bekämpning. Vi pratade också om de stora problem med fiskrekrytering som Blekinge upplever, och behovet av nationella undersökningar om grön infrastruktur för att få bättre kunskap om spridningsvägar och refuger. Frågan om problemen för det kustnära fisket lyftes också. I Blekinge har man problem med säl och skarv, och fisketrycket efter gädda är stort. Det finns inte många fiskare kvar som livnär sig på småskaligt kustfiske.

Vid lunchtid satte vi oss i bilarna och körde till första stoppet för eftermiddagens fältbesök utanför Biskopsberg vid Lyckebyån. Efter lunch i gröngräset fick vi en guidad tur av Per Saarinen Claesson, Naturcentrum AB, i området runt ån där man ska anlägga en våtmark.

Sedan 2009 pågår projektet Restaurering av Lyckebyån. Det är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Blekinge, Karlskrona kommun och Lyckebyåns fiskevårdsområde, och man har bland annat tagit fram en hydromorfologisk åtgärdsplan för åns avrinningsområde.

våtmark

Våtmark som ska restaureras. Foto: Therese Elfström

Sedan åkte vi vidare till Augerum som tidigare var det andra vandringshindret i Lyckebyån. För några år sedan revs dammen ut, och man har återställt åns tidigare lopp. I arbetet lades mycket vikt på att dokumentera dammanläggningen ur kulturmiljöhänseende. Lustigt nog visade det sig att när dammen revs och vattennivån sjönk, så kom det istället fram en del kulturlämningar som länge legat dolda under dammens yta.

damm

Den utrivna dammen i Augerum. Foto: Therese Elfström

Eftermiddagens sista stopp var den gamla kronokvarnen vid Lyckåfallet i Lyckeby, vars damm är det nedersta vandringshindret i ån. Kronokvarnen ingår i världsarvet ”Örloggstaden Karlskrona” och dammen fungerar som Karlskronas vattentäkt. Därför är det uteslutet att riva dammen. Det pågår arbete för att hitta en bra placering av en fiskväg, och det har genomförts flera kulturhistoriska undersökningar på platsen.

damm i lyckeby

Dammen i Lyckeby, med gamla fiskvägen. Foto: Maria Samuelsson

Vi kände oss otroligt väl emottagna, och extra trevligt var det att länsrådet deltog i förmiddagens diskussioner. Vi kan återigen konstatera att det är fantastiskt givande och inspirerande att besöka länen och få en inblick i deras miljömålsarbete.

Publicerad: 2018-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion